Reguleringsplan for Gamle Haugstølen. Kunngjering av vedtak

Reguleringsplan for Gamle Haugstølen vart vedteken den 5. mai 2022. Klagefristen er 3. juni.

Planen gjeld eit areal på vel eit daa på eigedomen gnr./bnr. 18/1 ved Sørre Syndin.

Den juridisk bindande planen

Plankartet (PDF, 91 kB) og føresegnene (PDF, 34 kB) (bestemmelser) utgjer den juridisk bindande planen. Digitalt plankart finn du på valdreskart.no via denne instruksjonen.

Prosessdokument

Saka i kommunestyret med vedlegg finn du her.

Arkivsaka med alle journalførte dokument finn du her.

Klage og innløysing

Planvedtaket kan, etter plan- og bygningslova §1-9 og forvaltningslova kap VI, påklagast. Klager må vere skriftlege og kan sendast på eit av følgjande alternativ:

  1. E-post: post@vestre-slidre.kommune.no
  2. Brev: Vestre Slidre kommune, Slidrevegen 16, 2966 Slidre
  3. Via "send klage" i valdreskart

Klagefristen er 3. juni 2022.

Eventuelle krav om erstatning eller innløysing må setjast fram skriftleg til Vestre Slidre kommune innan 3 år frå denne kunngjeringa, jf. plan- og bygningslova kap 15.