Reguleringsplan for Neståkervegen fortettingsområde til offentleg ettersyn

Reguleringsplan for Neståkervegen fortettingsområde er med dette lagt ut til offentleg ettersyn. Merknadsfristen er 3. mai 2024.

Området ligg ved Midtre Syndin og omfattar område H9 i arealdelen til kommuneplanen og eksisterande reguleringsplanområde for Felt 6 - Midtre Syndin (0543R037).  

Planforslaget legg til rette for fem nye tomter for fritidsbustader. 

Plandokumenta finn du i arealplaner.no, direkte snarveg her. Trykk på “Vis dokumenter” i oransje rubrikk “Planen er i høringsperiode”

Det er plankartet og bestemmelsane som utgjer den foreslåtte juridisk bindande planen. Dei andre dokumenta er prosessdokument med skildringar og vurderingar av planen.

Digitalt kart finn du i origo, direkte snarveg her

Ei enkel brukarrettleiing av arealplaner.no og origo finn du her.

Alle journalførte dokument i saka finn du i arkivsaka.

Uttaler

Merknader og innspel til planen skal vere skriftlege. Dei kan sendast på følgjande måte

Fristen er 3. mai 2024.