Reguleringsplan for Rogndokken. Kunngjering av vedtak

Reguleringsplan for Rogndokken vart vedteken den 13.desember 2019. Klagefristen er den 10.august.

Planområdet ligg i Rogndokken. Plana erstatter tidlegare reguleringsplaner i området.

Formålet med plana er å legge til rette for vidare utvikling av næringsverksemd i området. Plana omfatter og Rebne skytebane.

Den juridisk bindande planen

Den vedtekne planen med juridisk verknad består av plankartet (PDF, 2 MB) og bestemmelsane (PDF, 140 kB). Digitalt plankart og plandialog finn du ved hjelp av denne instruksjonen.

Prosessdokument

Saka i kommunestyret med vedlegg finn du her.

Arkivsaka med alle journalførte dokument finn du her.

Klage og innløysing

Planvedtaket kan, etter plan- og bygningslova §1-9 og forvaltningslova kap VI, påklagast. Klager må vere skriftlege og kan sendast på eit av følgjande alternativ:

  1. Via plandialog (sjå denne instruksjonen)
  2. post@vestre-slidre.kommune.no
  3. Vestre Slidre kommune, Slidrevegen 16, 2966 Slidre

Klagefristen er 10. august 2020.

Eventuelle krav om erstatning eller innløysing må setjast fram skriftleg til Vestre Slidre kommune innan 3 år frå denne kunngjeringa, jfr plan- og bygningslova kap 15.