Reguleringsplan for Syndinstøga - utlegging på høring og offentlig ettersyn

Formannskapet vedtok i sak 38/20 å legge reguleringsplan for Syndinstøga ut på høring og på 1. gangs offentlig ettersyn.
 

Planforslaget følger opp gjeldende reguleringsplan for området, med kun mindre justeringer i plankartet – blant annet noe mindre areal avsatt til lekeplass. Planbestemmelsene er noe justerte. Den største forandringen er at det nå foreslås en høyere utnyttingsgrad, noe som er meir i tråd med faktisk og ønsket utbygging.

Eventuelle høringsinnspill sendes skriftlig til Vestre Slidre kommune, Slidrevegen 16, 2966 SLIDRE, eller per e-post til post@vestre-slidre.kommune.no
Høringsfrist er 10.08.2020.
Høringsperioden er utvidet med to uker på grunn av ferietid.