Varsel om oppstart av reguleringsplan for Brennabu

Det varsles med dette om igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan for Brennabu Leirskole på Vaset. Merknadsfristen, til plankonsulent, er 28.05.2021.

Planområdet ligger innenfor gjeldende reguleringsplan for Vaset sentrum (planID 0543R077). Planområdets avgrensning kan sees digitalt i valdreskart.no ved hjelp av denne instruksjonen eller via denne direkte (ustabile) linken.
 
Formålet med planarbeidet er å sikre friluftsområder og grønnstruktur i tilknytning til leirskolen. I tillegg skal det legges til rette for videre drift og utvikling av bedriften med tilhørende bebyggelse og anlegg.
 
Asplan Viak AS er engasjert av Brennabu Leirskole til å utføre planarbeidet. Varslingsmaterialet kan sees på www.asplanviak.no eller via kommunens arkivsak.
 
Det bes om at eventuelle merknader sendes skriftlig til Asplan Viak AS, Sundrejordet 4, 3570 ÅL (e-post: rannveig.brattegard@asplanviak.no) innen 28.05.2021.