Nye nasjonale koronatiltak frå og med 4. januar

Viser til statsministerens pressekonferanse i dag sundag 3. januar. Dette er tiltaka og anbefalinga regjeringa innfører, gjeldande frå 4. januar til 18. januar:

Klikk for stort bilete 

Ikkje ha besøk heime. Vent 14 dagar før du har besøk eller besøker andre. Dette gjeld ikkje dei som har nære i livets siste fase. Barn kan også ha besøk av barn frå same kohort i barnehage og skule.

Pålegg som kjem, og ein kan risikere bot om ein bryt desse reglane:

 • Forbode å skjenke alkohol, men serveringsstader kan halde ope.
 • Maksimalt fem personar på private arrangement utanfor eige heim, som til dømes ein bursdag i lokale som er leigd.
 • Det kan maksimalt vere ti personar på offentlege arrangement innandørs. Men inntil 200 personar om alle sit i fastmonterte sete. I gravferder kan det vere inntil 50 personar, sjølv om setene ikkje er fastmonterte.

Nasjonale råd og anbefalingar:

 • All undervising og planlagde arrangement på universitet, høgskular og fagskular vert gjort digitale fram til 18. januar.
 • Alle landets videregåande skular og ungdomsskular skal gå over til raudt nivå. I Vestre Slidre kommune skal alle trinn møte på skulen. Beskjed om særskilte tiltak vert formidla direkte til elev/føresett.
 • Unngå reiser som ikkje er naudsynte i inn- og utland. Men du kan dra på hytta med folk du bur saman med.
 • Alle som kan ha heimekontor, bør ha dette.
 • Kjøpesenter og butikkar bør ha adgangskontroll og avgrensingar på kor mange personar som kan kome inn i lokalet. Dette er for at det skal vere mogleg å halde avstand.
 • Alle organiserte fritidsaktivitetar, idrettsaktivitetar, kulturarrangement og livssynsarrangement innandørs vert utsette til etter 18. januar. Dette gjeld også arrangement som gjeld barn på tvers av kohortar, men ikkje gravferder.
 • Utandørsaktivtetar kan gjennomførast om det er mogleg å halde minst ein meter til andre.

        
Vestre Slidre kommune:

 • Kommunen oppfordrar til bruk av munnbind i butikkar og på alle offentlege stader der det ikkje er mogleg å halde minimum ein meter avstand
 • Treningsrommet, symjehall og kulturhus vert stengt fram til 18 januar