Tilskott til tiltak på UKL Stølsvidda i 2023

Personer og organisasjoner med org.nummer kan søke om tilskudd til tiltak på Stølsvidda.
Søknadsfrist er 1. mai 2023

Prioritering av tiltak 2023

 • Aktiv drift på stølen, mjølkeproduksjon
 • Aktiv drift med beitedyr i stølsområdene våre
 • Istandsetting av verneverdige bygninger, bygging eller reparasjon av sel på støl og andre kulturminner som er i drift
 • Biologisk mangfold-skjøtselplaner/skjøtselstiltak
 • Gjerding - (vedlikehold/reparasjon er ikke tilskuddsberettiget)
 • Rydding/tynning og krattknusing
 •  
 • Tilskuddet er opptil 70 % av godkjent kostnad
 • Tilskudd til gjerde er satt til opptil kr 60,- pr. meter på/inntil innmarksareal og kr 80,- pr. meter i utmark
 • Opptil kr 100.000,- som engangsstøtte til oppstart av ny mjølkeproduksjon på støl
 • Kjøp av Nofence-klaver: opptil 50 % av kostnaden, maks kr 1.500,- pr. klave
 • Det er avsatt kr 150.000,- til innleid hjelp i kommunen, til å drive informasjon, veiledning og oppfølging av søknader.

https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/utvalgte-kulturlandskap-i-jordbruket/

Geir H. Fodnes gir bistand til utfylling av søknader. Kan treffes på telefon 97 15 45 66 eller epost: ghf@n2u.no  der ein kan avtale eit møte.