Utlegging av reguleringsplan for Sandøddin til 2. gangs offentlig ettersyn

Formannskapet i Vestre Slidre kommune vedtok i møte den 29.06.2017, i sak FS-037/17, å legge forslag til reguleringsplan for Sandøddin ut på 2. gangs offentlig ettersyn.

I forhold til forslaget som var på 1. gangs ettersyn våren 2017, så inneholder forslaget som nå legges ut på ettersyn noen nye tomter som fremkommer etter deling av eksisterende tomter. Det legges inn en ny hensynssone for kulturminner ved et kulturminne som er funnet i marka med bestemmelser om denne, og det er tatt ut to tomter som lå på dyrkamark i det førre planforslaget. I tillegg er det gjort noe justering på framføring av veger og på skiløypa langs Midtre Syndin.

Sandøddin
Tittel Publisert Type
Planbeskrivelse Sandøddin

23.03.2018 Filtype
Plankart 1_2000 i A1

23.03.2018 Filtype
Plankart_Sandøddin 2

23.03.2018 Filtype
Reguleringsbestemmelser Sandøddin 2

23.03.2018 Filtype
ROS-analyse Sandøddin 2

23.03.2018 Filtype
Utlegging av reguleringsplan for Sandøddin til 2

23.03.2018 Filtype
Vedtak FS 290617 Reguleringsplan Sandøddin utlegging til 2

23.03.2018 Filtype

 

Dersom noen skulle ønske å få plandokumentene tilsendt på papir, så ta kontakt med servicetorget i kommunen.

Eventuelle innspill sendes til Vestre Slidre kommune, Slidrevegen 16, 2966 SLIDRE, eller per e-post post@vestre-slidre.kommune.no innen 07.05.2018