Utleggingsmanntall

Utleggingsmanntallet er tilgjengelig i papirformat i servicetorget på rådhuset. 

Les mer om manntallet her.

Det er folkeregisteret som legges til grunn for manntallet. Alle stemmeberettigede personer skal manntallsføres i den kommunen der de er registrert som bosatt pr. 30. juni i valgåret.
Manntallet er en oversikt over hvem som har stemmerett i kommunen. Personer som har vært bosatt utenfor landet i mer enn 10 år sammenhengende, må søke om innføring i manntallet i den kommunen vedkommende sist var registrert som bosatt. Dette gjelder ikke de som er ansatt i diplomatiet eller konsulatvesenet eller er en del av deres husstand. 

Utleggingsmanntall er et manntall som gjøres offentlig tilgjengelig og hvor velgere har mulighet til å kontrollere egne opplysninger, og eventuelt sende inn klage dersom det er feil i manntallet. Den som mener at vedkommende selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i kommunen, kan kreve at feilen rettes opp. Kravet skal være skriftlig og begrunnet, og sendes valgstyret i kommunen. Valgstyret skal snarest sende melding til den som berøres av oppdateringer i manntallet som er foretatt på grunnlag av søknad om innføring, krav om retting eller at valgstyret er blitt oppmerksom på feil.