Varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Øvre Pålset hyttegrend

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-8 blir det med dette varslet om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Øvre Pålset hyttegrend på eiendommen 69/1 i Vestre Slidre kommune. 

Denne vil også omfatte gjeldende reguleringsplan for Færden, vedtatt i Vestre Slidre kommune 19.10.1999, som da blir erstattet av ny plan. Som en del av planarbeidet skal det utarbeides utbyggingsavtale.

Eventuelle merknader eller spørsmål til varselet om oppstart skal sendes skriftlig og/eller på epost til Utmarksplan AS, v/Knut Vidar Svanheld, Mørkridsvegen 143, 6876 Skjolden, innen tirsdag 17. desember 2019. E-post: post@utmarksplan.no