Varsel om oppstart av planarbeid for Geitskallin Bustadfelt

Det varslast oppstart av reguleringsplan for Geitskallin (planID: 0543R129). Formålet med planarbeidet er å utvikle en reguleringsplan med bustadfelt. Dette samsvarer med kommuneplan for Vestre Slidre, hvor området er avsatt til framtidig bustadområde.

Det nye planområdet vil grense til bebyggelsesplanen Slidre fjordcamping (plan ID: 0543R014). Kommunen er sjølv forslagstiller for reguleringsplanen.

Om det er eventuell merknader angåande plan og føresegn er det ønskeleg frå kommunen si side å få tilsendt skriftleg no i oppstartsfasen, slik at dei kan inkluderast tidlegast mulig i høyringsprosessen.

Vestre Slidre kommune, LNT, Slidrevegen 16, 2966 Slidre, innen 04.10.2018.