Varsel om oppstart av planarbeid/utbyggingsavtale - høyring av planprogram Syndinstøga

Med heimel i plan- og bygningsloven § 12-8, vert det med dette varsla oppstart av revisjon av detaljreguleringsplan for "Syndinstøga" på Midtre Syndin. Planen føreset utbyggingsavtale.

Som ein del av planarbeidet, er det utarbeidd planprogram som er til høyring/offentleg ettersyn. Dokument kan oversendast på epost etter førespurnad.

Spørsmål/merknadar kan rettast til Utmarksplan AS v/Knut Vidar Svanheld, på telefon 418 58 780 eller epost: post@utmarksplan.no innan 10.12.2018.