Varsel om oppstart av reguleringsplan for Vaset aktivitetsområde

Oppstartsvarselet berører allereie eksisterande reguleringsplan Vaset sentrum (planID: 0543R077), der det meste av arealet i dag er regulert som friluftsformål.

Planarbeidet vil i all hovudsak gå ut på å spesifisere arealer til bestemte aktivitets- og friluftsformål.

Om det er eventuell merknader angåande plan og føresegn er det ønskeleg frå kommunen si side å få tilsendt skriftlig no i oppstartsfasen, slik at dei kan inkluderast i høyringsprosessen.

Vestre Slidre kommune, LNT, Slidrevegen 16, 2966 Slidre, innen 04.10.2018.