Når barnet begynner i barnehagen

Barnehagen skal i samarbeid med foreldra leggje til rette for at barnet kan få ein trygg og god start i barnehagen. Barnehagen skal tilpasse rutinar og organisere tid og rom slik at barnet får tid til å bli kjent, etablere relasjonar og knyte seg til personalet og til andre barn. Når barnet begynner i barnehagen, skal personalet sørgje for tett oppfølging den første tida slik at barnet kan oppleve tilhøyrsle og føle at det er trygt å leke, utforske og lære. ( Frå Udir). https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/overganger/begynne-i-barnehage/