Satsing på realfag

Vestre Slidre kommune vedtok våren 2017 å søkje om å bli med i ei nasjonal realfagsatsing i regi av Kunnskapsdepartementet. Søknaden vart innvilga og sidan hausten 2017 har vi vore ei realfagskommune. Hausten 2018 fekk vi midlar frå Utdanningsdirektoratet til å forlenge satsingsperioda til ut 2019. Satsinga er politisk forankra i kommunen. 

Formålet med realfagssatsinga er at barn og ungdom skal utvikle og betre sin matematiske kompetanse:

  • Kommunen skal utarbeide ein heilskapleg plan for matematikk i barnehage og skule
  • Barn og unges kompetanse i realfag skal forbetrast
  • Andelen barn og unge på lågt nivå i matematikk skal reduserast
  • Fleire barn og unge skal prestere på høgt og avansert nivå i realfag
  • Barnehagelærarane og lærarane si kompetanse i realfag skal forbetrast

     

Det er i samband med prosjektet utvikla ein strategi- og tiltaksplan for arbeidet med realfag i  barnehagane og skulen i kommunen.

Kontaktinfo

Monica Kvien Sæternes
styrar
E-post
Telefon 61 34 51 00