Skulegang

Skulestart

Barna starter vanligvis i grunnskolen det kalenderåret dei fyller 6 år.

Alle som er registrert i folkeregisteret og går i barnehage i Vestre Slidre, vil i januar få eit innskrivingsbrev frå Vestre Slidre skule. Dersom du ikkje har motteke eit slik brev, må du ta kontakt med skulen.

Utsatt skolestart

Du kan søke om utsatt eller tidligere skolestart, jf. opplæringsloven § 2-1, 3. ledd.

Utsatt skolestart innebærer skolestart det året barnet fyller 7 år.

Slik søker du

Ta kontakt med PPT-tenesta for Valdres for meir informasjon om prosessen.

Når PPT har skrevet en sakkyndig vurdering, kan du sende en begrunnet søknad til kommunen. Den sakkyndige vurderingen må legges ved søknaden.

Når søknaden er vurdert vil du motta et begrunnet vedtak. Her fremgår også informasjon om klagerett.

 

Søknadsfrist

Søknadsfrist: 1. mars det året barnet fyller 6 år.

NB! Kontakt PPT i god tid før søknadsfristen!

 

Tidligere skolestart

Du kan søke om utsatt eller tidligere skolestart, jf. opplæringsloven § 2-1, 3. ledd

Tidligere skolestart innebærer skolestart det året barnet fyller 5 år. For å få tidligere skolestart må barnet fylle 5 år i perioden 1. januar til 31. mars.

 

Slik søker du

Hvis du ønsker å få vurdert om barnet ditt er modent nok til å begynne på skolen, kontakt PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste.) Bruk henvisningsskjema til PPT. (DOCX, 63 kB)

 

Når PPT har skrevet en sakkyndig vurdering om dette, kan du sende en begrunnet søknad til kommunen. Den sakkyndige vurderingen må legges ved søknaden.

 

Når søknaden er vurdert vil du motta et begrunnet vedtak. Her fremgår også informasjon om klagerett.

 

Søknadsfrist

Søknadsfrist: 1. mars det året barnet fyller 5 år.
 NB! Kontakt PPT i god tid før søknadsfristen!

 

Fritak fra opplæringsplikt i grunnskolen

Retten og plikten til grunnskoleopplæring varer til eleven har fullført sitt tiende skoleår. Men hvis særlige hensyn foreligger og hensynet til eleven gjør opplæringsplikt urimelig, kan eleven helt eller delvis fritas fra opplæringen.

 

PPT må vurdert om det er til beste for eleven å bli fritatt. Dette følger av opplæringsloven § 2-1, 4. ledd.

 

Slik søker du

 

Hvis du ønsker å få vurdert om særlige hensyn taler for at eleven helt eller delvis bør fritas fra opplæringen, kontakt PPT.

Når PPT har skrevet en sakkyndig vurdering om dette, kan du sende en begrunnet søknad til kommunen. Den sakkyndige vurderingen må legges ved søknaden.


Når søknaden er vurdert vil du motta et begrunnet vedtak. Her fremgår også informasjon om klagerett.