Fysioterapitenesta i Vestre Slidre

Fysioterapi er ei førebyggande, behandlande og rehabiliterande/habiliterande verksemd utøvd av fagpersonar med offentleg godkjenning. Hensikta med fysioterapi er å optimalisere livskvalitet og moglegheit for bevegelse.

Vestre Slidre har to privatpraktiserande fysioterapeutar med driftstilskot og ein kommunalt tilsett fysioterapeut. Vestre Slidre fysikalske institutt ligg i Slidre sentrum. Instituttet tilbyr individuell behandling og trening i gruppe. Den kommunale fysioterapeuten er knytt til Frisklivssentralen, Helsestasjonen og tenesta Kvardagsrehabilitering.

Tilvising
Du treng ikkje tilvising frå lege for å få time hjå fysioterapeut.

Pris
Alle pasientar betalar eigenandel for undersøking og behandling. Taket for frikort eigenandel 2 er 2025 kr (2018). Dersom behandlinga overstig 2025 kr, får du automatisk tilsendt frikort 2 i posten. Born under 16 år er fritake eigenandel.
 

Kontaktinfo

Jan Tore Vik
Fysioterapeut
E-post
Telefon +47 92 86 89 86
Bjørn Rudolf Øygard
Fysioterapeut
E-post
Åshild Gjevre
Fysioterapeut
E-post

Adresse

Vestre Slidre fysikalske insititutt
Slidrevegen 18
2966 Slidre