Miljøarbeidartenesta i Vestre Slidre

Miljøarbeidertjenesten er en virksomhet innen helse- og velferdsektoren, hvor det gis tjenester ut ifra lov om kommunale  helse –og omsorgstjenester. Alle tjenester ytes etter vedtak.

Miljøarbeidartenesta yt tenester til mennesk med psykiske, fysiske  og sosiale funksjonshemminger som har behov for tilrettelagte tjenester i dagliglivet. Målet er å bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse.

Alle som mottar tjenestene har i dag et enkeltvedtak basert på kartlegging av individuelle behov for bistand og opplæring. Vi arbeider ut ifra at alle mennesker har ressurser som det kan bygges videre på. Individuell plan, koordinering og ansvarsgrupper er sentrale arbeidsmetoder

Tjenesten arbeider i henhold til prinsippene i målrettet miljøarbeid med atferdsanalytisk metodikk. Miljøarbeidertjenesten har som mål:

  • At tjenestemottaker mottar forsvarlige tjenester i henhold til gjeldende lover, regler og forskrifter.
  • At tjenestene tilrettelegges i forhold til medbestemmelse og individuelle behov, slik at den enkelte skal ha en meningsfull hverdag, føle mestring og ha muligheten til valg i eget liv.
  • Vi arbeider for å bedre brukernes funksjonsevne ved at vi gir opplæring i ferdigheter, og tilrettelegger miljøet på en slik måte at brukerne blir bedre rustet til å møte kravene som stilles fra omgivelsene.

Kontaktinfo

Stine Schlytter
Avdelingsleiar
E-post
Telefon 61 34 51 62