Tildelingskontoret

Helse og omsorgstenester vert individuelt tildelt av kommuna sitt tildelingskontor/inntaksteam på bakgrunn av søknad. Vedtak vert fatta etter reglane for enkeltvedtak.

Tildelingskontoret skal sikre innbyggarane lik tilgang på tenester, uavhengig av kvar i kommunen dei bur, samt sikre tverrfagleg og individuell vurdering av den enkelte søkjars hjelpebehov.

Kontoret held til i 2. etg. på Slidretun og fungerer som hovudkontor for søknader, tildeling, informasjon og veiledning  angåande kommunale helse- og omsorgstenester.

Eksempel på tenester er:

  • Opphald på Vestre Slidre sjukeheim
  • Heimesjukepleie
  • Heimehjelp og praktisk bistand
  • Miljøteneste
  • Støttekontakt/Fritidskontakt/Personleg assistanse
  • Omsorgsbustader
  • Parkeringsløyve
  • Psykisk helseteneste
  • Ledsagerbevis
  • Omsorgsstønad

Kontaktinfo

Turid Kattevold Nordåker
Sjukepleiar/sakshandsamar
E-post
Mobil 94 86 61 23

måndag-fredag

Ninni Larsen
Vernepleiar/sakshandsamar
E-post
Mobil 94 86 61 23

måndag, torsdag, fredag

Åpningstider

Måndag-fredag
Kl. 08.00-1500 (15/5-15/9)
kl. 08.00-1545 (16/9-14/5)