Tildelingskontoret

Helse og omsorgstenester vert individuelt tildelt av kommuna sitt tildelingskontor/inntaksteam på bakgrunn av søknad. Vedtak vert fatta etter reglane for enkeltvedtak.

Tildelingskontoret skal sikre innbyggarane lik tilgang på tenester, uavhengig av kvar i kommunen dei bur, samt sikre tverrfagleg og individuell vurdering av den enkelte søkjars hjelpebehov.

Kontoret held til i 1. etg. på Slidretun og fungerer som hovudkontor for søknader, tildeling, informasjon og veiledning  angåande kommunale helse- og omsorgstenester.

Eksempel på tenester er:

 • Vestre Slidre Helsetun institusjon: korttidsplass, langtidsplass
 • Omsorgsbustad med heildøgns omsorg
 • Heimesjukepleie
 • Kvardagsrehabilitering
 • Tryggheitsalarm
 • Praktisk bistand i heimen
 • Miljøteneste
 • Støttekontakt/Fritidskontakt
 • Omsorgsbustader
 • Parkeringsløyve
 • Psykisk helseteneste
 • Ledsagerbevis
 • Omsorgsstønad
 • Brukerstyrt personleg assistanse (BPA)

Kontaktinfo

Turid Kattevold Nordåker
Fagleiar Tildeling- og bustadkontor
E-post
Mobil 94 86 61 23

måndag-fredag

Ninni Larsen
Vernepleiar/sakshandsamar
E-post
Mobil 48 25 14 59

måndag, torsdag, fredag

Tonje Anthonsen
Sjukepleiar/sakshandsamar
E-post
Mobil 48 28 31 95

Måndag-fredag

Åpningstider

Måndag-fredag
Kl. 08.00-1500 (15/5-15/9)
kl. 08.00-1545 (16/9-14/5)