Tilrettelagte tjenester

Miljøarbeidartenesta yt tenestar til menneske med psykiske, fysiske og sosiale nedsatte funksjonar som har behov for tilrettelagt bistand i dagliglivet. Målet er å bidra til at den enkelte får moglegheit til å leve og bo sjølvstendig, og til å ha eit aktivt og meningsfullt tilvære.

Tenestane kan eksempelvis bestå av praktisk bistand med boveiledning i heimen, dagsenter med nettverksbygging og aktivitetar, eller heildøgnsomsorg.

Miljøarbeidertenesten er ein teneste innan helse- og velferdsektoren, kor det gis tenestar ut frå lov om kommunale helse –og omsorgstjenester. Alle tenestar ytes etter vedtak.

Alle som mottar tenestar har i dag eit enkeltvedtak basert på kartlegging av individuelle behov for bistand og opplæring. Vi arbeider ut i frå at alle mennesker har ressursar som det kan byggjast videre på. Individuell plan, koordinering og ansvarsgrupper er sentrale arbeidsmetodar

 Miljøarbeidertenesten har som mål:

·         At tjenestemottakar mottar forsvarlige tenester i henhold til gjeldande lover, regler og forskrifter.

·         At tenestene tilretteleggast i forhold til medbestemmelse og individuelle behov, slik at den enkelte skal ha ein meningsfull kvardag, føle mestring og ha moglegheit til valg i eiget liv.

·         Vi arbeider for å bedre tenestemottakarens funksjonsevne ved at vi gir opplæring i ferdigheiter, og tilrettelegger miljøet på ein slik måte at den enkelte blir meir robust og sjølvstendig  til å møte krav frå samfunnet.

Kontaktinfo

Stine Schlytter
Avdelingsleiar
E-post