Prisar

Kulturskulen - elevkontigent pr. semester
Kulturskulen - elevkontigent pr. semester
Type undervisning Pris
Instrument/song 1767,-
Gruppeundervisning 868,-
Gruppeundervisning m/mat.kost* 1653,-
Instrument/song for vaksne 2583,-
Gruppeundervisning for vaksne 1292,-
Utvida speletime 478,-
Instrumentleige 400,-
Kort speletime (15min, tilbod for bandelevar) 1178,-
Søskenmoderasjon (gjeld for 1 tilbod pr. søsken) 331,-

Om ein får tilbod om plass og takkar ja til denne, så er dette – om det ikkje på førehand er gjort avtale om noko anna – bindande for heile skuleåret. Faktura blir sendt ut to gonger i året for å dele opp kostnaden.

 

Kulturkulen skal vere eit tilbod til flest mogeleg. Derfor har vi rabattordningar for søsken og for familiar med låg inntekt.

 

Søskenmoderasjon:

For husstandar med fleire born i kulturskulen vert det gjeve søskenmoderasjon på kr. 325,- pr. born meir enn eit. Det blir gjeve søskenmoderasjon til eit tilbod pr. elev.

 

Friplass/redusert betaling:

Ein kan søke om friplass/redusert betaling på dette søknadsskjema

Friplass/redusert betaling blir vurdert på bakgrunn av inntekt. Intekt skal dokumentaeras med skatteoppgjer (ikkje sjølvmelding/skattemelding). Eventuelle endringar i situasjonen etter dette skal dokumenterast.

Som husstand reknast ektefellar, registrerte partnarar og sambuarar.  

Ordninga gjeld for elevar som er 18 år eller yngre når undervisningsåret starter.

  • Det kan i utgangspunktet søkast friplass/redusert betaling for eit tilbod pr. elev.
  • Friplass blir gitt til husstandar med brutto inntekt under kr. 420.000,-
  • Friplass blir vurdert for husstandar med brutto inntekt under kr. 470.000,-
  • Det kan vurderast å gje reduksjon i betalinga med 50%. for husstandar med brutto inntekt under kr. 520.000,-
  • Søknadane blir vurdert etter skjøn der inntekt, tal på familiemedlemmer og ev. andre relevante forhold reknast med.
  • Det må søkast om friplass for eit og eit skuleår (ved innvilga friplass for vårsemester, må det søkast på nytt til hausten).
  • Det er ynskjeleg at søknad om friplass kjem samtidig som søknad om elevplass, men kulturskulen tek imot søknadar om friplass fram til 15. september (for skuleåret) og 1. mars (for vårsemesteret). Dersom avklaring om friplass er ein føresetnad for om ein kan takke ja eller nei til plassen, ver venlege å gi beskjed om dette.
  • Har du spørsmål, ta kontakt med kulturskulen tlf. 41 33 54 96, eller gudbrand.heiene@vestre-slidre.kommune.no.

Kontaktinfo

Gudbrand Heiene
Rektor
E-post
Telefon 61 34 51 12
Mobil 413 35 496