Støtteordningar og legat

Kommunen deler kvart år ut kulturmidlar og handsamar søknadar til spelemiddelordninga. Begge ordningane er underlagt eigne fristar. Du fin meir om ordningane om du trykkjer på knappane ovanfor.

Legat:

 

Ingebjørg og Arnbjørg Ødegårds legat

Renter av legatet sin grunnkapital skal nyttast til tiltak for eldre i Vestre Slidre.

Søknad kan sendast Vestre Slidre kommune, Slidrevegen 16, 2966 Slidre.

Eldrerådet utgjer styret i legatet, fordeler midlane etter innstilling frå pleie- og omsorgsleiar.

Beløp til utdeling i 2020 er kr 13.553,-.

 

 

Kari Vestlies legat

Renter av legatet sin grunnkapital skal nyttast til fordel for gamle og sjuke i Lomen sokn, anten dei er heime eller på institusjon.

Søknad kan sendast Vestre Slidre kommune, Slidrevegen 16, 2966 Slidre.

Formannskapet utgjer styret i legatet og fordeler midlane etter skjønn.

Beløp til utdeling i 2020 er kr 4.692,-

 

 

Stiftelse til ungdom under utdanning

Renter av legatet sin grunnkapital skal nyttast til hjelp for ungdom frå Vestre Slidre som tek utdanning på høgskule eller universitet.

Søknad kan sendast  Vestre Slidre kommune, Slidrevegen 16, 2966 Slidre. Skattemelding for 2018 skal leggjast ved søknaden.

Formannskapet utgjer styret i legatet, og fordeler midlane til 4 søkjarar kvart år etter skjønn. Søkjarar med låg eigen formue og låg inntekt vert prioritert.

Beløp til utdeling i 2020 er kr 6.043,-