Kulturmidlar og legat

Kommunen delar ut ein del midlar til kulturformål kvart år.

Søknadsfristen er 20. mars.

For å søkje må ein levere elektronisk søknad.

 

Kommunestyret vedtok i 2006 desse retningslinene for kva kulturmidlane skal stø:

- Lag og organisasjonar innanfor eigen kommune
- Aktivitetar for barn og unge
- Integrerande, miljøskapande, rusfri og haldningsskapande verksemd
- Ungdom som vil vidareutvikle seg innafor  eige område
- Utoverretta aktivitet til glede for bygda og fellesskapet

Det er i same sak presisert at ein i hovudsak ynskjer å støtte aktivitetar til barn og unge innan eigen kommune.

Kontaktinfo

Gudbrand Heiene
Rektor i kulturskulen
E-post
Telefon 61 34 51 12
Mobil 413 35 496