Søke om kulturmidlar

Kommunen delar ut ein del midlar til kulturformål kvart år.

Søknadsfristen er 20. mars.

Retningsliner

Kommunestyret har vedteke desse retningslinene for kva kulturmidlane skal stø:


- Lag og organisasjonar innanfor eigen kommune
- Aktivitetar for barn og unge
- Integrerande, miljøskapande, rusfri og haldningsskapande verksemd
- Ungdom som vil vidareutvikle seg innafor  eige område
- Utoverretta aktivitet til glede for bygda og fellesskapet


Det er i same sak presisert at ein i hovudsak ynskjer å støtte aktivitetar til barn og unge innan eigen kommune.


Dei som får støtte må stille med bøssebærarar under NRK sin TV-aksjonen på hausten same år. Innsamlinga blir organisert av Vestre Slidre frivilligsentral.

Kontaktinfo

Gudbrand Heiene
Rektor i kulturskulen
E-post
Telefon 61 34 51 12
Mobil 413 35 496