Kommunalt landbruksfond

Det er vedtatt i kommunestyre at vi har kr. 200.000,- til landbruksformål i 2020. I statuetten for landbruksfondet står det at det skal i første omgang gå til støtte til kjøp av mjølkekvote.

Satsar for tilskott

Tilskott til kjøp av mjølkekvote: kr.2,00 pr.liter.

Kopi av betalt faktura for kjøp av kvote leveres til landbrukskontoret for å få utbetalt tilskott.

Det vil elles kunne bli gitt investeringstilskott til nybygg, ombygging og modernisering av bygningar og anlegg for verksemda som skal drives (driftsbygning/gjødselkum/stølsfjøs/mjølkestall) med inntil 10% av kostnadsoverslaget med maksimalt kr. 30 000,- pr. tiltak.

Tilskottet kjem i tillegg til eventuelle bygdeutviklingsmidlar.

Søknad sendes landbrukskontoret i løpet av året.

Arbeidsfrist på tiltaket er 3 år. Det må gå minst 5 år mellom kvar gong ein kan søkje om tilskott. Dersom gardsdrifta blir lagt ned før det har gått 5 år frå tilskottet blir innvilga må det betalast tilbake 1/5 av summen, for kvart år.

Saksbehandlinga ligg til landbrukskontoret.
Klage går til formannskapet