Tilskott til tiltak på UKL Stølsvidda i 2022

Personer og organisasjoner med org.nummer kan søke om tilskudd til tiltak på Stølsvidda.

Søknadsfrist er 1. mai 2022

Prioritering av tiltak 2022

 • Aktiv drift på stølen, mjølkeproduskjon( kyr og gjeit)
 • Aktiv drift med kjøttfe/storfe/sau/hest
 • Det blir lagt stor vekt på kor viktig det er att det er beitedyr i stølsområdene våre( Stølsvidda)

Gjerder på stølslaga

 • Det vil bli lagt vekt på hvor viktig tiltakene er for å unngå at beitedyra beveger seg ut av beiteområda sitt eller inn på innmarksarealet, eller om gjerde bidrar til betre hevd av stølsarealet som er utsett for gjenngroing.
 • Vedlikehold eller reprasjon av gjerde er ikkje tilskuddsbrettetigt. Tilskuddet er satt til opptil kr.45,- pr.meter på /inntil innmarksarealet og 60 kr. Pr. meter i utmark. For gjerde som ikkje faller entydig innenfor an av katergorienen gjøres det ein skjønnsmessig vurdering av tilskuddsatsen.
 • Rydding/tynning og krattknusing
  • Tilskudden kan gis til tiltak både i utmark og på stølen. Rydding av stølsvoller prioriters der det gjelder arealer som er i svak hevd/gjengroing. I utmarka prioriteres arealet som ligger nær stølen med aktiv drift og /eller har godt potensiale som beite. Rydding, tynning eller krattknusing skal utføres på en måte som tar hensyn til landskapsbilde og miljøverdier. Tilskuddet er opptil 70 % av godkjent kostnad.
 • Andre tiltak
 • Det er avsett kr. 150.000,- til innleid hjelp til å drive informasjon, veilede og følje opp søkere.

Dette omfatter primært:

 1. driftsmessige tiltak på støler i aktiv drift med mjølkeprodukjson
 2. Engangsstøtte til brukere som starter opp med mjølkeproduksjon
 3. Istandsetting av verneverdige bygninger, med hovedvekt på helhetlige miljøer og søkere som ikkje kan søke tilskudd frå SMIL-ordningen.
 4. Bygging av nytt/eller reprasjon av sel på stølen.

Det blir gitt maksimalt 70% tilskudd av godkjent kostnads for investeringstiltak og opptil kr. 30.000,- som engangsstøtte til oppstart av ny mjølkeproduksjon på stølen.

Det oppfordres til å samarbeide om felles tiltak der dette er hensiktsmessig for å oppnå god effekt av tiltaket.

Vurdering av tiltak som det blir søkt om:

Prioritert tiltak.

 • Rydding av stølsbeite i aktiv bruk og stølsbeite som har vært ute av bruk
 • Utskifting av dårleg gjerde rundt innmarksbeite i aktiv bruk
 • Inngjerding av nattbeite (støl i drift)
 • Inngjerding av nyrydda beite (støl i drift)
 • Inngejrding av stølsvoller som ligger for fefot ( i noen tilfeller knyttet til ny stølsdrift).
 • Inngjerding av dyrka mark på stølen med mjølkeproduksjon( lavre prosentsats)
 • Nytt gjerde rundt dyrka mark saman med beitearealet som blir tatt i bruk igjen.
 • Inngjerding/rydding av utmark som utvidelse av stølsbeite
 • Noen gråsoner melleom vedlikehold og fornying av gjerde
 • Strøaggregat i smaband med oppstart av stølsdrift
 • Boring etter vatn ( støl i drift)
 • Kraftforsilo(støl i drift)
 • Arealer med vedifulle naturtyper
 • Tilskott til strømgjerde. Solid med stolp og breie band

 

Ikkje prioritert

 • Inngjerding rundt stølstun
 • Sankekve for ungdyr.
 • Fornying/vedlikehold av skigard
 • Inngjerding av stølsvoll utan beitedyr
 • Utskifting av skigard rundt stølsjodet
 • Inngjerding av dyrkingsfelt utenfor støsmiljøet
 • Bru for å gi kyrene adkosmst til annet beiteareal
 • GPS-sporingsutstyr for ungdyr

Søknaden kan sendast  på søknadskjema:

https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/utvalgte-kulturlandskap-i-jordbruket/

 

Geir H. Fodnes gir bistand til utfylling av søknader. Kan treffes på telefon 97 15 45 66 eller e-post ghf@n2u.no der ein kan avtale eit møte.

Informasjon om Stølsvidda hjå Statsforvaltaren