Endring av styrar, avløysar, dagleg leiar

Dersom ein skjenke- eller salsstad for alkohol skifter ut styrar og/eller avløysar, må det snarast søkjast om godkjenning for nye personar i desse rollane. Det same gjeld dersom dagleg leiar for eit serveringsløyve vert skifta ut. Desse krava er heimla i alkohollova § 1-7c og serveringslova §§ 4, 5 og 6.