Salsløyve

Butikkar og utsalsstadar som ønskjer å selja alkoholhaldig drikk med høgst 4,7 volumprosent alkohol (øl og rusbrus), må søkja kommunen om løyve.

Salsløyve

For å få innvilga salsløyve må følgjande krav vera innfridd:

  • Det må utpeikast ein styrar og avløysar over 20 år, som må vera tilsett ved staden eller arbeida der i kraft av si eigarstilling.
  • Styrar og avløysar må ha bestått ein kunnskapsprøve .
  • Eigarar, styrar og avløysar må ha uklanderleg vandel i samsvar med alkohollova.

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstida er inntil tre månader frå vi har motteke alle nødvendige opplysningar og dokument. Tida kan forlengast med èin månad dersom forhold gjer det nødvendig.

Salstider

  • 07.00 – 20.00 måndag til fredag, inkl. dagen før Kristi Himmelfartsdag
  • 07.00 – 18.00 laurdag og dagar før heilagdagar

Sal av alkohol skal ikkje skje på sundagar og heilagdagar, 1. og 17. mai, og på stemmedagen for stortingsval, fylkestingsval, kommuneval og folkeavstemming vedteke ved lov.