Oppstart av planarbeid for Røn Nord bustadfelt

I medhold av plan- og byggningslovens § 12-8 varsles det oppstart for Røn Nord Bustadfelt i Vestre Slidre kommune

Reguleringsplan for Røn Nord bustadfelt

Det varslas oppstart av reguleringsplan for Røn Nord Bustadfelt. Formålet med planarbeidet er å utvikle et boligfeltet i et område som er avsatt til fremtidig bustadfelt i kommuneplanen for Vestre Slidre kommune (plan ID: 0543R144). Det vil derfor ikke være nødvendig med konsekvensutredning  her. Kommunen er sjølv forslagstiller for reguleringsplanen.

Om det er eventuell merknader angåande plan og føresegn er det ønskeleg frå kommunen si side å få tilsendt skriftlig no i oppstartsfasen, slik at dei kan inkluderast tidligst mulig i høyringsprosessen.

– LNT, Slidrevegen 16, 2966 Slidre innen fredag 11.10 2019.

Det varsles med dette om offentlig ettersyn av planprogram og igangsatt planarbeid for detaljregulering Plassen Omsorgssenter i Vestre Slidre kommune, jfr. pbl. § 12-8 og § 12-9

Utmarksplan AS har på vegne av Vaset Utbyggingsselskap, varslet oppstart av planarbeid for område S2 i Vaset Utbyggingsområde med utbyggingsavtale.

Med heimel i plan- og bygningsloven § 12-8, vert det med dette varsla oppstart av revisjon av detaljreguleringsplan for "Syndinstøga" på Midtre Syndin. Planen føreset utbyggingsavtale.

Oppstartsvarselet berører allereie eksisterande reguleringsplan Vaset sentrum (planID: 0543R077), der det meste av arealet i dag er regulert som friluftsformål.

Det varslas oppstart med revisjon av reguleringsplan for Stubbeset. Formålet med planarbeidet er å utvide det eksisterande bustadfeltet som ligg i reguleringsplan for Stubbeset (planID: 0543R082).

Det varslast oppstart av reguleringsplan for Geitskallin (planID: 0543R129). Formålet med planarbeidet er å utvikle en reguleringsplan med bustadfelt. Dette samsvarer med kommuneplan for Vestre Slidre, hvor området er avsatt til framtidig bustadområde.

Oppstartsvarselet gjelder for to eksisterande reguleringsplaner, kor det meste av arealet i dag er regulert som fritidsbustad. Felt 19 - Lehøvd/Knippeset er i dag på ca. 580 daa. Det nye planomrisset vil utvides med ca. 3.5 daa ved å inkludere felt 20 - Knippesethøgda Nord, til en total på ca. 583 daa.

 

 

Oppstartsvarselet gjelder for to eksisterande bebyggelsesplaner, kor det meste av arealet i dag er regulert som fritidsbustad. Tildheim hyttegrend (plan ID:0543B003) er i dag på ca. 120 daa, det nye planomrisset vil utvides med ca.13 daa til en total på ca. 133 daa. Å vil inkludere bebyggelsesplan Båtånteigen Hyttegrend (plan ID:0543B007).