Pågåande planprosesser

Her finn du oversikt over planprosesser under arbeid.

Varsel om oppstart
Ved oppstart av arbeidet med reguleringsplan er det krav om varsling av berørte offentlige organer og andre interesserte. Det er også et krav om at planspørsmålet først skal tas opp med, og legges fram for planmyndigheten i møte dersom andre enn kommunen skal utarbeide planforslaget. Ved varsel om oppstart og kunngjøring skal avgrensningen av planområdet angis. Forslagsstilleren skal alltid kunngjøre melding om oppstart av planarbeidet i minst én avis som er alminnelig lest på stedet, og gjennom elektroniske medier. Berørte parter har mulighet til å uttale seg innenfor gitt frist. Uttalelsen sendes forslagstiller.