Reglement for bruk av vassmålarar

1. Anskaffing, installasjon og gebyr for leige av vannmåler

1.1 Målaren er kommunen sin eigedom- og sjølve målaren blir kosta av kommunen.

Kommunen bestemmer type, plassering og storleiken på målaren, tilpassa forbruket.

1.2 Abonnenten må sjølv koste installasjon med naudsynte røyrdeler m.m., av vannmåler i konsoll og mogleg flytting av målaren. Installasjon av målar skal utførast av ein godkjent røyrleggjar i samsvar med gjeldande reglement. Etter montering skal vannmåleren plomberes av kommunen enn av godkjent røyrleggjar engasjert av kommunen.

1.3 Abonnenten betalar eit årleg gebyr for leige av vannmåler, som inkluderer innkjøp, kontroll, vedlikehald, utskifting og administrasjon. Gebyret blir fastsett av kommunen og går fram av gebyrregulativet.

2. Avlesing

2.1 Avlesing av vannmålere blir utført ein gong kvart år. Abonnenten utfører avlesing og innmelding inna ein fastsett frist.

2.2 Dersom avlesing av vannmåler ikkje blir utført til fastsett tid, enn dersom data ikkje blir innmeldt til kommunen, blir årsforbruket stipulert. Kommunen kan då sjølv velja og utføre avlesing av forbruket for abonnentens rekning (avlesingsgebyr). Avlesingsgebyret blir fastsett av kommunen og går fram av gebyrregulativet.

3. Kontroll

Kommunen skal ha tilgang til vannmåleren for inspeksjon og kontrollavlesing til ein kvar tid. Vannmåleren må plasserast slik at den er lett tilgjengeleg både for avlesing og revisjon/utskifting.

3.1 Kommunen kan til ein kvar tid. evt. etter skriftleg søknad frå leigaren, utføre kontroll av vannmåler som er i bruk. Viser kontrollen ei feilavlesing på meir enn 5 %, blir det føretake justering av årsgebyret for føregåande år og evt. utskifting av målaren skjer utan kostnad for leigaren.
 
3.2 Dersom det ikkje let seg gjera å beregne feilmålte mengder nøyaktig, utan at dette medfører store kostnader, blir gebyret justert for den perioden det er tvil om etter gjennomsnittet av næraste avlesingsperiode før feilen vart påvist, og/enn etter at den er utbetra.

4. Fleire tilknytingar

4.1 Kvar eigedom skal normalt ha berre ein tilknyting. I dei tilfelle ein eigedom har fleire tilknytingar, skal det installerast ein målar for kvar tilknyting. Eventuelle interne målarar er uvedkomande for kommunen.

5. Anna

5.1 Når vannmåler er montert, kan denne ikkje fjernast utan kommunen sitt samtykke.

5.2 Dersom vannmåler ikkje kan plasserast frostsikkert, skal gebyret baserast på stipulert forbruk etter vedtekne beregningsregelar.

5.3 Blir ein målar som er i bruk borte enn skada, skal abonnenten omgåande melde frå om dette til kommunen. Kommunen forbeheld seg retten til å krevja full erstatning for tap og skade. Plomberte målarar kan berre opnast av kommunen sitt personell eller under oppsyn av kommunen sitt personell. Er ei plombe brote, blir vannforbruket fastsett for vedkomande termin til stipulert forbruk ganger 4.

5.4 For installasjon og bruk av vannmåler elles, gjeld kommunen sine tekniske bestemmelser.

(Reglementet er datert 2002.)