Vestre Slidre som arbeidsplass

Vestre Slidre er ein landbruks- og reiselivskommune i Valdres. Kommunen er 464 km2 stor og har omlag 2 200 innbyggjarar. Vi har ei god skule i kommunen og vi har full barnehagedekning. Kommunen har eit rikt kulturliv med song, musikk og idrett. Vestre Slidre ligg vakkert til nær Jotunheimen. Det ligg til rette for aktivt friluftsliv - både sommar og vinter. Største delen av fjellområda i kommunen er statsallmenning. For jakt- og fiskeinteresserte byr dette på mange gode - som for eksempel fiske med garn og oter i alle vatn i allmenningen, og tilgang til småviltjakt. Det er god kommunikasjon til Oslo og Vestlandet via E-16, som går gjennom kommunen.

Vestre Slidre kulturskule har eit breitt fagtilbod med musikk, teater, dans og forming. Det kan bli behov for lærarar til å ta nokre småstillingar i musikk.

 

Søknadsfrist: 28.02.18

Vestre Slidre kommune, Brennabu leirskule, pedagogisk avdeling, søkjer etter lærar i 80 % stilling frå 01.08.2018.

 

Søknadsfrist: 28.02.18

Vestre Slidre skule har ledige stillingar som lærar, både fast og vikariat, frå skuleåret 2018/2019.

 

Vurdering av søkjarar og tilsetjingar vil skje fortløpande frå søknadsfrist og fram mot skulestart i august.

Det er ledig 40 % engasjementstilling som barnevernkonsulent ved felles barnevernteneste for Vang og Vestre Slidre. Kan kombinerast med 60 % fast stilling eller andre kortare/lengre vikariat i tenesta.  Tiltreding 01.04.18/så snart som råd.

 

Søknadsfrist: 28.02.18

Det er behov for sommarvikarar/tilkallingsvikarar som helsefagarbeider/hjelpepleiar/assistentar/ sjukepleiar ved Bergtun omsorgsbustadar, miljøtenesta, heimetenesta og Slidre legesenter.

Alle stillingane med unntak av Slidre legesenter er i turnus, dag/kveld/natt. Stillingane er for tida organisert i 2 og 3 delt turnus.

 

Søknadsfrist: 26.02.18

Det er ledig 65 % fast stilling som helsefagarbeider/hjelpepleiar i heimetenesta, frå 1.4.18.

Heimetenesta i Vestre Slidre kommune har administrasjon på Sjukeheimen i Slidre. Heimetenesta dekker områda Lomen, Slidre og Røn, samt kommunens aktive stølsområder heile året.


Søknadsfrist: 28.02.18

Det er ledig 70 % vikariat som helsefagarbeider/hjelpepleiar i heimetenesta, frå d.d og til 20.08.18. Stillinga vil også ved behov dekke oppgåver i omsorgsbustader for demente i Bergtun.

Stillinga er for tida organisert i 2-delt turnus, men vil endrast til 3-delt turus om behovet oppstår. Heimetenesta i Vestre Slidre kommune har administrasjon på Sjukeheimen i Slidre. Heimetenesta dekker områda Lomen, Slidre og Røn, samt kommunens aktive stølsområder heile året.


Søknadsfrist: 28.02.18

Det er ledig 50 % vikariat som sjukepleiar i heimetenesta, frå d.d og til 20.08.18. Stillinga vil også ved behov dekke sjukepleieoppgåver i omsorgsbustader for demente i Bergtun.

Stillinga er for tida organisert i 2-delt turnus, men vil endrast til 3-delt turus om behovet oppstår. Heimetenesta i Vestre Slidre kommune har administrasjon på Sjukeheimen i Slidre. Heimetenesta dekker områda Lomen, Slidre og Røn, samt kommunens aktive stølsområder heile året.


Søknadsfrist: 28.02.18

Det er ledig 40 % fast stilling som fysioterapeut i Vestre Slidre kommune. Per i dag har kommunen 2 fysioterapeutar med driftstilskot samlokalisert ved Vestre Slidre fysikalske institutt. Stillinga kan kombinerast med ei 20 % prosjektstilling ut året tilknytta kommunen. Tenesta er i kontinuerlig utvikling og stillinga vil bli ei viktig brikke i dette utviklingsarbeidet. Det vil vera rom for å søkje prosjektmidlar og auke stillinga med dette. Erfaring frå liknande arbeid er positiv, men ikkje nødvendig. Tiltreding 01.04.18 eller så snart som råd.


Søknadsfrist: 28.02.18

KUNNE DU TENKJE DEG Å GJERA EIN JOBB SOM OPPDRAGSTAKAR – VI SØKJER DEG SOM ER PÅLITELEG, ENGASJERT OG POSITIV.


Ingen oppgitt søknadsfrist.