• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Eigedomsskatt - informasjonsskjema

Informasjon

Informasjon

EIGEDOMSSKATT OG NY TAKSERING
Du som får dette brevet står registrert som heimelshavar (eigar) av eigedom i Vestre Slidre kommune.

Vedtak
Almenn taksering for eigedomsskatt i Vestre Slidre kommune

Kommunestyret i Vestre Slidre vedtok i oktober ny almenn taksering i Vestre Slidre kommune frå og med 2025. For skatteåret 2025 skal det reknast eigedomsskatt på faste eigedomar i heile kommunen i samsvar med eigedomsskattelova § 3 bokstav a. 

 

Retningsliner for verdivurderinga
Kommunestyret i Vestre Slidre kommune har utnemnt sakkunnig nemnd til å gjennomføre eigedomsskatteprosjektet. Takseringa skal gjennomførast i samsvar med eigedomsskattelova § 8 A-3 (4) der nemnda utarbeider retningsliner for takseringa, og vedtek takstar frå synfararane.


Fastsetting av takst og offentleg ettersyn
Kommunen har inngått samarbeid med takstfirma Verditaksering Kjell Larsen AS, som vil gjennomføre synfaring av eigedomar i kommunen, samt kome med framlegg til takst for
sakkunnig nemnd. Det er sakkunndig nemnd som endeleg vedtek desse. Takstar og utrekna eigedomsskatt vil bli lagt ut til offentleg ettersyn innan 01.03.2025.

Synfaring
I samband med skattetakseringa vil det bli gjennomført utvendig synfaring av alle eigedomar med tilhøyrande bygg. Det er ikkje naudsynt at de er med når synfaringa blir gjennomført. Ynskjer du å gi informasjon om eigedomen eller vere til stades under synfaringa gir du melding om dette så snart som mogleg og seinast innan fire veker. Du vil då bli kontakta når det nærmar seg tid for synfaring.

Verdisetting
Følgjande paragraf dannar utgangspunktet for verdsettinga av eigedomane:

Eigedomsskattelova § 8 A-2


(1) Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp ein må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal. Verdet av næringseigedom skal setjast til teknisk verde når det ikkje er mogleg å fastsetje verdet etter regelen i første punktum.Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
  3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.

Vennligst vent...

Loader