NAV i Valdres

NAV Valdres har besøksadresse på Rådhuset i Fagernes, Jernbanevegen 22.

Brukere kan henvende seg til NAV-kontoret på Fagernes i åpningstiden, som du finner nederst.

Ekstraordinære tiltak i forbindelse med korona-situasjonen:

Inntil videre er kontoret kun åpent for planlagte samtaler.

For å gjøre avtale om samtale, kan du ringe NAV kontaktsenter (5555 3333). Det er også mulig å bruke «Skriv til oss» på nav.no. Brukere som allerede får arbeidsrettet oppfølging fra NAV, kan kontakte sin veileder gjennom Aktivtetsplanen på nav.no.

Da det kan være vanskelig å komme gjennom til NAV Kontaktsenter (5555 3333), har vi opprettet et nødnummer for brukere som har akutt behov for nødhjelp: 9247 2720. Vi er tilgjengelig på dette nummeret kl 0900 – 1100 hverdager. Skal kun benyttes for akutt sosialhjelp (nødhjelp til mat eller livsnødvendige medisiner/ behov for akuttbolig).

Vi har også opprettet et eget nummer for arbeidsgivere: 4820 5712. Vi er tilgjengelig på dette nummeret kl 1000 – 1400 hverdager. Kan benyttes til spørsmål fra arbeidsgivere knyttet til  permitteringer.

Det er viktig at numrene bare brukes til de henvendelser som de er ment for!

Generell informasjon om kontoret

NAV Valdres har besøksadresse på Rådhuset i Fagernes, Jernbanevegen 22.

Våre veiledere jobber i alle Valdres-kommunene, og kan avtale møter med brukere, arbeidsgivere og andre samarbeidsparter også utenfor NAV-kontoret.

NAV har åpent hele døgnet for flere av våre tjenester; gjennom gode selvbetjeningsløsninger på nett på nav.no og ditt nav, og på kommunens hjemmesider. Det finnes også gode chattefunksjoner og bl.a. infosider på facebook, og på nav.no finner du linker, f.eks. til foreldrepenger, pensjon, uføretrygd og sykmelding. Brukeren har også mulighet for å ringe til kontaktsentre som har spisskompetanse innenfor NAV sine ulike tjenesteområder.
 

Når man henvender seg på rett sted, får man raskere og bedre svar

Noen NAV-tjenester ligger til andre deler av NAV enn det lokale NAV-kontoret, bl.a. foreldrepenger og pensjon. Det begynner å bli en stund siden det lokale NAV-kontoret hadde kompetanse på alle disse områdene, og det er viktig at publikum kjenner til hvor man får best informasjon og hjelp til de ulike områdene innenfor NAV. 

For å gi best mulig oppfølging av dem som trenger det, skal NAV-kontorene i større grad ha avtalte og forberedte møter, som vi vet gir bedre kvalitet. Planlagte møter kan foregå digitalt, på telefon eller som fysiske møter.
 

Oppgavene til ditt lokale NAV-kontor

Veilederne på ditt lokale NAV-kontor arbeider hovedsakelig med oppfølging for å bistå personer til å komme tilbake til arbeidslivet, eller å komme inn i arbeidslivet. Det kan være oppfølging av sykmeldte, eller av personer som av ulike grunner trenger oppfølging eller støtte for å komme i arbeid eller aktivitet. Vi har god kontakt med arbeidsgivere, og kan bidra med rekruttering og ulike tilpasninger og løsninger som kan være avgjørende for at personer kan stå i jobb og klare seg selv.

Ditt lokale NAV-kontor arbeider også med kommunale tjenester etter sosialtjenesteloven. I Valdres har NAV-kontoret ansvar for disse kommunale tjenestene:

  • Økonomisk sosialhjelp, herunder aktivitetsplikt for personer opp til 30 år
  • Kvalifiseringsprogrammet
  • Økonomisk råd og veiledning.
  • Husbankens bostøtte (ikke Nord-Aurdal)
  • Behandle søknader om Husbankens startlån eller boligtilskudd til etablering / tilpasning.
  • Midlertidig botilbud for bostedsløse.


 

Ønsker du informasjon, svar på spørsmål, eller kontakt med en veileder?

Vi anbefaler at du først og fremst sjekker nav.no og kommunens hjemmesider for å finne informasjon. Disse sidene har gjennomgått mange forandringer, og det er nå lettere å navigere i for å finne svar på spørsmål og god informasjon. Du finner også søknadsskjema og selvbetjeningsløsninger for flere områder.

NAV Valdres har et eget brukerutvalg. Medlemmene der kan kontaktes dersom du har innspill som kan bidra til at NAV Valdres kan gi en bedre tjeneste.

Du kan søke om økonomisk sosialhjelp digitalt. Digital søknad finner du på nav.no. Velg «Hva er din situasjon» og deretter «Trenger du økonomisk sosialhjelp?» og «søk om økonomisk sosialhjelp». Du må logge deg inn med elektronisk ID; BankID, Buypass eller Comfides. Når du er logget inn, fyller du ut søknad etter instruksjonene på skjermen.

Det er også mulig å skrive ut søknad for økonomisk sosialhjelp på papir (PDF, 124 kB). Søknader med vedlegg kan sendes pr. post til NAV Valdres, eller i postkasse merket NAV ved inngangen til Rådhuset på Fagernes. Vi sender ut vedtak og brev via «svarut», til digital postkasse/ altinn. De som ikke benytter disse løsningene, vil motta papirbrev i postkassen.

For Husbankens bostøtte, startlån eller boligtilskudd til etablering/tilpasning finnes søknadsskjema på Husbanken.no. Her er det mulig å skrive ut skjema på papir, samt levere inn søknad elektronisk.

Dersom du trenger informasjon som du ikke finner på nav.no, kommunens hjemmesider eller andre nettbaserte løsninger, kan du ringe NAV kontaktsenter på 5555 3333. Våre kollegaer på kontaktsentrene har mulighet til å slå opp på din sak, og svare på spørsmål direkte knyttet til deg. For kommunale tjenester er denne muligheten fremdeles noe begrenset, men kontaktsenteret kan videreformidle kontakt, slik at veileder på det lokale NAV-kontoret ringer deg opp igjen.

Dersom du har behov for kontakt med en veileder på ditt lokale NAV-kontorringer du 5555 3333 for å be om en avtale, bruker «skriv til nav» fra nav.no eller kontakter veilederen din gjennom aktivitetsplanen.

 

Akutt / nødhjelp:

Ring 55 55 33 33 og oppgi at det er akutt/nødhjelp. Din henvendelse vil bli videreformidlet og NAV Valdres vil kontakte deg.

Kontaktinfo

NAV
Telefon 55 55 33 33

Akutt/nødhjelp
Tlf. 5555 3333

Adresse

NAV Valdres
Jernbanevegen 22
2900 Fagernes

 

Kartpunkt