Tilskott

Tilskot i skogbruket skal stimulere til økt verdiskaping, bærekraftig utnytting av skogressursane og bevaring og utvikling av miljøverdiar i skog.

Mest aktuelle tilskot i Vestre Slidre

  • Vegbygging (ofte rundt 30 %, det er Fylkesmannen som er vedtaksmyndighet)
  • Punktutbedring på landbruksveier (ofte mellom 40 og 50 %, det er Fylkesmannen som er vedtaksmyndighet)
  • Planting (80 % over et visst antall planter per dekar)
  • Suppleringsplanting (60 % med inntil 50 planter/daa)
  • Gjødsling (40 %)
  • Markberedning (40 %)
  • Avstandsregulering (40 %)
  • Mekanisk etterarbeid (40 %)