Kommuneplan

Kommuneplanen er kommunen sine overordna styringsdokument og gir rammer for utvikling av kommunesamfunnet og forvaltning av arealressursane. Den definerer visjon og verdier, samt langsiktige mål og strategier. I kommuneplanen inngår ein samfunnsdel og ein arealdel.

Kommuneplanen sin samfunnsdel (2017-2029)

Kommuneplanen sin samfunnsdel (PDF, 4 MB) er retningsgivande og legg føringar for kommunen si samla utvikling i eit langsiktig perspektiv. Her definerer politikerne kva for mål dei har for utviklinga av lokalsamfunnet, samt kva for retningsliner dei vil at kommunen sin organisasjon skal arbeide etter for å nå måla.

Kommuneplanen sin arealdel (2003)

Gjeldande arealdel til kommuneplan vart vedteken i 2003.

Forslag til ny arealdel til kommuneplan er no ute på 1. gongs offentleg ettersyn.

Kommuneplanen sin arealdel skal samordne viktige behov for vern og utbygging, slik at det blir lettere å utarbeide mer detaljerte planar og raskere å fatte beslutninger i enkeltsaker i tråd med kommunale mål og nasjonal arealpolitikk. Arealdelen består av eit kart med bestemmingar for bruk, vern og utforming av areal og fysiske omgivelser i heile kommunen. Kommuneplanen sin arealdel og bestemmingar er rettsleg bindande for alle arbeid og tiltak som omfattes av loven.

Kommunedelplanar

Ein kommunedelplan er ein plan for eit areal eller tema/verksemdområde. Tematiske kommunedelplanar skal angi mål og strategiar bygget på dei langsiktige måla angitt i kommuneplanen. Slike planar skal ha ein handlingsdel som rulleres årleg. Kommunedelplanar for areal har samme juridiske virkning som kommuneplanens arealdel.

Kommunedelplan helse og omsorg (2018-2030)

Kommunedelplan helse og omsorg (PDF, 2 MB) Vestre Slidre skal vera ein god stad å leva heile livet. Kommunedelplan for helse og omsorg omtalar mellom anna korleis kommunen gjennom førebygging, medverknad, samarbeid og kompetanseheving skal det leggast til rette for at flest mogleg blir i stand til å mestre eige liv best mogleg og lengst mogleg.

Kommunedelplan oppvekst (2018-2030)

Kommunedelplan oppvekst (PDF, 2 MB) Det er godt å bu i Vestre Slidre. Det vil vi at fleire skal få ta del i. Med kommunedelplanen for oppvekst 2018 – 2030, ynskjer vi å vise korleis vi samarbeider breidt om vidare utvikling av oppvekstmiljøet for
barn og unge.