Vakttelefonar

 

Vann og avløp

61 34 51 86 Ved vasslekkasjar og brot i vassforsyninga samt overløp på avløpsnettet.

Legehjelp

61 34 47 78 Øyeblikkelig hjelp - Slidre legesenter
61 36 10 44 Legevakta på Fagernes
116117 Når fastlege ikkje er til stades og hjelpen ikkje kan vente
113 Akutt hjelp

Pleie og omsorg

90 07 92 90 Vakttelefon for pleie- og omsorgstenester

Varsel om bålbrenning

61 14 80 00 Varsling om bålbrenning

Brann - publikumstelefon

905 11 955