Oppvekstløftet


Oppvekstløftet for unga i Valdres


Hva er Oppvekstløftet?

De siste par årene er det vedtatt to store nasjonale satsinger «Oppvekstreformen» fra Bufdir og «Kompetanseløftet» fra Udir. I tillegg ble det fra 01.08.22 gjort endringer i 14 lover, med krav til samhandling og bedre samarbeid om barn og unge som trenger hjelp. Valdreskommunene har valgt å se alt dette i sammenheng som ett Oppvekstløft. Det er bevilget skjønnsmidler fra Statsforvalter, i perioden 01.08.22 - 31.07.23, for å koordinerer dette arbeidet. Målet er blant annet å utarbeide en regional modell og plan for forebyggende arbeid, og styrke samhandlingskompetansen i alle ledd.

10 kommunalsjefer, med ansvar for barn og unge, er styringsgruppe, og ledere i 6 kommunale Innsatsteam er arbeidsgruppe. Valdreskommunene har inngått partnerskap med Høgskolen i Innlandet (HINN). HINN bidrar med kompetanse inn i de ulike fagmiljøene i Valdres, og tar samtidig med seg erfaringer og kompetanse tilbake til høgskolemiljøet og studentene.

I Valdres er det flere interkommunale vertskommunesamarbeid med ansvar for målgruppa (PPT, BVT, kommunepsykologtjeneste og NAV).  Dette legger føringer for den enkelte kommunes struktur og system i det forebyggende arbeid, og er grunnlaget for behovet om en regional modell og plan.   

I Valdres er det ca. 4500 barn og unge i alderen 0 – 24 år. De viktigste personene og det viktigste laget rundt barn og unge er foreldrene. Satsingen skal bidra til at de ca. 800 kommunalt ansatte som har ansvar for barn og unge i Valdres, sammen med foreldre, skal styrke sin samhandling og fore-byggende innsats for at flere barn og unge i Valdres skal få riktig og koordinert hjelp tidlig nok og lenge nok.


Hva er gjort så langt – og hva er veien videre?

Høsten – 22 har koordinator og representant fra HINN gjennomført kartlegging gjennom dialog med regionale fagnettverk og interkommunale tjenester, for å få oversikt over eksisterende ressurser, rutiner, roller og ansvar, og innsikt i ansattes opplevelse av tverrfaglighet og tidlig innsats. Denne kartleggingen gir grunnlag for videre arbeid med regional modell og plan.  

I samarbeid med HINN er det gjennomført flere regionale - og kommunale samlinger. Hovedtema har vært ledelse av tverrfaglige arbeidsprosesser, både på kommunalsjefnivå, tjenesteledernivå og for ledere av Innsatsteam og elevtjenesten v/ Valdres vgs. Dette arbeidet skal videreføres og videre-utvikles vår-23, med spesielt fokus på ledelse av ansvarsgrupper og veiledningskompetanse i PPT.

25.11. var 750 ansatte i laget rundt samlet til en felles kompetansedag på Scandic Valdres og Kulturhuset på Fagernes. Velferdsdirektør Eli Blakstad fra Statsforvalter var en av innlederne.