Skulehelsetenesta

Skulehelsetenesta utøver helsefremmande og førebyggande arbeid retta mot elevar. 
 

Tenesta omfattar blant anna:

 • Skulestartundersøking
 • Helseundersøking og rådgjeving/rettleiing med oppfølging/tilvising ved behov.
 • Førebyggande psykososialt arbeid.
 • Oppfølging av elevar med spesielle behov.
 • Samarbeid med skule om tiltak som fremmer godt psykososialt og fysisk lærings- og arbeidsmiljø for elevar.
 • Undervising og bistand i gruppe/klasse/foreldremøter.
 • Deltaking i ansvarsgruppemøter.
 • Samarbeid om habilitering av elevar med spesielle behov, herunder kronisk sjuke og funksjonshemma.
 • Tilbod om foreldreveiledning.
 • Vaksinering av elevar etter anbefalt vaksinasjonsprogram.
 • Helseopplysning
 • Innsatsteam
Samtalerommet på skulen

Kontaktperson for skulehelsetenesta er Kristin Rimehaug Kværna, og er tilstade på skula tysdagar, torsdagar og nokre måndagar. Onsdagar på eiget kontor på helsestasjonen. 

Kontaktinfo

Kristin Kværna
Fagleiar, helsesjukepleiar
E-post
Mobil 95 88 75 94