Skulehelsetenesta

Skulehelsetenesta utøver helsefremmande og førebyggande arbeid retta mot elevar.

Tenesta omfattar blant anna:

 • Skulestartundersøking
 • Helseundersøking og rådgjeving/rettleiing med oppfølging/tilvising ved behov.
 • Førebyggande psykososialt arbeid.
 • Oppfølging av elevar med spesielle behov.
 • Samarbeid med skule om tiltak som fremmer godt psykososialt og fysisk lærings- og arbeidsmiljø for elevar.
 • Undervising og bistand i gruppe/klasse/foreldremøter.
 • Deltaking i ansvarsgruppemøter.
 • Samarbeid om habilitering av elevar med spesielle behov, herunder kronisk sjuke og funksjonshemma.
 • Tilbod om foreldreveiledning.
 • Vaksinering av elevar etter anbefalt vaksinasjonsprogram.
 • Helseopplysning
 • Innsatsteam

Kontaktperson for skulehelsetenesta er Kristin Rimehaug Kværna og er tilstade på skula tysdagar, torsdagar og nokre måndagar. Onsdagar på eiget kontor på helsestasjonen.

Kontaktinfo

Kristin Kværna
Helsesjukepleiar
E-post
Telefon 61 34 51 64
Mobil 958 87 594