Eigedomsskatt i Vestre Slidre

Frå 1.januar 2015 er det eigedomsskatt i heile Vestre Slidre kommune. Dette etter vedtak i kommunestyret, sak K-071/13 (budsjett 2014).

Offentleg ettersyn

Eigedomsskattelistene blir lagt ut til offentleg ettersyn i 3 veker, frå 1. mars kvart år. Skattelistene er tilgjengeleg for alle, og ligg på servicetorget på Slidretun og her på heimesida.

Klagefrist

Klagefristen er sett til 6 veker frå det tidspunktet eigar mottar faktura på eigedomsskatt for 1.termin. Eventuell klage må fremjast skriftleg til eigedomsskattekontoret.

Takst

Taksten på eigedomen gjeld til neste alminnelege taksering, som normalt blir gjennomført kvart tiande år. Det er sakkunnig takstnemnd i kommunen som fastset takstane. Klager på taksten blir behandla av sakkunnig klagenemnd.

Skatt

Fastsetting av eigedomsskatten skjer på grunnlag av eigedomsskattetaksten.

Størrelsen på eigedomsskatten skal vedtakast av kommunestyret for eitt år om gongen, og kan vere mellom 2 og 7 promille(‰) av fastsett takstgrunnlag. 

Næringseigedomar og verk og bruk:   7‰

Bustad og fritidsbustader: 4‰

Kontaktinfo

Anita Grythe
1.sekretær Personal, Service og Kommunikasjon, Valansvarleg
E-post
Mobil 41 92 76 29