Kartløysingar i Valdres-kommunane

Valdreskart og Geoinnsyn er avvikla. Dei nye kartsystema i Valdres-kommunane er Arealplaner.no og Origo/Kommunegis

Arealplaner.no

Arealplaner.no er løysinga som gir tilgang til arealplaner, plandokument og arealplanregisteret. Blant anna kan du ta utgangspunkt i følgjande ved søk:

  • Posisjonen du er på (trykk på “Planer for min posisjon”)
  • Adresse eller gards- og bruksnummer (pass på at det er feltet “EIENDOM/ADRESSE” som er aktivert, jf. figuren nedanfor)
  • Søke på eit plannavn eller ein plan-ID (pass på at det er feltet “PLAN-NAVN/ID” som er aktivert, jf. figuren nedanfor)

Du får opp både gjeldande planer og planar i prosess. Trykk på planen du ynskjer å sjå på. 

Gjeldande planer og planforslag i Vestre Slidre har digitalt kart. Dette kartet kjem opp til høgre i biletet. Her kan du zoome og panorere. Ved klikk i kartet og "Se kartdetaljer", får du (etter litt tid) opp eit større kartbilete. I det kartet kan du klikke og få opp arealføremål og hensynssoner for aktuelt punkt. Du kjem tilbake til forrige bilde ved å klikke på “Gå til plandetaljer”.

Gjeldande planer

Gjeldande planer har gjeldande føresegner. Desse finn du i rubrikken “Se gjeldende bestemmelser”. 

Gjeldande planer har ofte ein historikk med planendringar, i blant også dispensasjonar. Under rubrikken “PLANBEHANDLINGER” finn du alle endringar av planen med lenke til aktuell sak i kommunens arkivsystem. Dersom endringa gjeld eit avgrensa område finn du kartposisjonen ved trykk på “Vis i kart”.  Dispensasjonar er lagt inn på same vis under “DISPENSASJONER”.

Planforslag

Planforslaga sine plandokument, inklusive forslag til føresegner/bestemmelsar, finn du anten under rubrikken “Planen er i høringsperiode” eller under “PLANBEHANDLINGER”. 

Planlegging igangsett

Fasen før status “Planforslag” heiter “Planlegging igangsatt”. For planer i denne fasen er det anten ikkje digitalt kart eller kartet viser kun planområdeavgrensinga. Her er det oftast heller ikkje anna informasjon enn lenke til saka i kommunens arkivsystem.

Generelt

Alle planer har ein rubrikk som heiter “SAKSNUMMER”. Dette er lenke til kommunens arkiv der alle journalførte dokument i plansaka er tilgjengelege. 

Begrensingar i arealplaner.no er td. at utskrift er vanskeleg og det ikkje er mogleg å legge inn andre typer bakgrunnskart enn standardvisninga. Det og mykje anna er derimot mogleg i origo.

Origo/Kommunegis

Origo/Kommunegis liknar i oppbygging og menyval på andre kart vi kjenner frå nettet, som td. norgeskart. Her finn du det meste av det du treng av kartdata, du finn eigedomsgrenser og arealplanar og du kan ta ut situasjonskart (PDF, 3 MB).

Det er definert “Kartfavoritter” der laga er førehandsdefinert, tilpassa ulike behov:

Elles kan du bruke laglista (Åpne lagliste, ovanfor Kartfavoritter-ikonet) for å  ta opp det du ynskjer. Du kan skru av og på lag, du kan flytte lag opp og ned og du kan gjere lag gjennomsiktige.

Eit tips, som gjeld der det er underliggande lag som ikkje er skrudd på: Trykk på dei tre prikkane til høgre og "Aktiver lag". Då blir alle laga under aktiverte. 

Dersom du ikkje får opp laga likevel er ikkje laga over aktivert. Trykk då på “Aktiver alle overliggende lag”. 

Reguleringsplan - bruk “på bakken”!

Når det gjeld reguleringsplan er alle planar, både gjeldande og forslag i Vestre Slidre “på bakken”. I laga “… under bakken” eller “… over bakken” er det ingen data og ingenting skjer om du slår av eller på lag under desse.