Barneverntenesta i Vang og Vestre Slidre kommune

Kontortelefon: 90736819, betjent på hverdager kl. 9-15.
Du kan også nå oss på E-post post.bvt@vestre-slidre.kommune.no 
Utenom åpningstid kan barnevernvakta kontaktes: 457 38 963
Barnevernvakta er tilgjengelig på hverdager mellom kl. 16 og 8 og gjennom hele døgnet på helger og helligdager.
Alarmtelefonen for barn og unge (116 111) er bemannet hele døgnet.

Barneverntenesta i Vang og Vestre Slidre er samlokalisert med kontor i Vestre Slidre kommune.

Kommunen ved barneverntenesta har eit lovpålagt ansvar etter barnevernlova å drive eit generelt forbyggande arbeid i forhold til barn og unge. Hovudoppgåva er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deira helse og utvikling får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Tenesta skal og bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.

Funksjon

Barn skal bu heime så sant det er mogleg. Når forholda i heimen tilseier det, eller når barnet av andre grunnar har særleg behov for det, kan barneverntenesta setje i verk hjelpetiltak for å betre barnet sin situasjon. I slike tilfelle legg ein vekt på å finne årsaker til vanskane og løysingar saman med foreldre og barn. Hensynet til barnets beste skal vera avgjerande for kva hjelpetiltak som vert sette i verk.

Vedtak

Det vert fatta eit vedtak der det går fram kva tenesta/hjelpetiltaket omfattar. Vedtaket kan påklagast med klagefrist på 3 veker. Klaga sendast til barneverntenesta som vurderer om vedtaket skal endrast. Om vedtaket ikkje blir endra vert klaga sendt til Fylkesmannen for klagebehandling.

Målgruppe

Barneverntenesta skal hjelpe barn frå 0 – 18 år. I spesielle høve kan tiltak som er iverksett før fylte 18 år oppretthaldast eller erstattas av andre tiltak inntil 23 år.

Saksgang

Innkomne meldingar skal gjennomgåast og vurderast snarast innan ei veke. Ei eventuell undersøking skal gjennomførast snarast og seinast innan 3 månader. I særskilte tilfelle kan fristen for undersøking verte forlenga til 6 månader.

Liste over aktuelle som barneverntenesta kan sette i verk:

  • støttekontakt
  • avlastning
  • leksehjelp
  • åtferdsvanskar
  • heimekonsulent
  • grensesetting
  • barnehageplass
  • råd og rettleiing til foreldre, barn og unge
  • økonomisk hjelp

Samarbeid

For å kunne sikre barn, unge og foreldre ei god teneste er barneverntenesta avhengig av å kunne ha eit tverrfagleg samarbeid med barnehage, helsestasjon, skule, PPT osv. Dersom det er naudsynt hjelper barneverntenesta til med å ta kontakt med andre hjelpeinstansar både innanfor det kommunale hjelpeapparatet og spesialisttenesta.

Barneverntenesta har som ei viktig målsetting å få til eit best mogleg samarbeid med barn, unge, foreldre, barnehage, skule, helsestasjon og det øvrige hjelpeapparatet.

 

Kontaktinfo

Randi Stenberg
Leiar
E-post
Telefon 97 78 19 56

Åpningstider

Kl. 09.00 - 15.00

 

For henvendingar utanfor åpningstid, kontakt barnevernvakta. Tlf: 457 38 963

Adresse

Felles barnevernteneste i Vang og Vestre Slidre kommune
Slidrevegen 16
2966 Slidre

Org.nr.: 983 739 784