Psykisk helse- og rusteneste

Psykisk helse- og rusteneste i Vestre Slidre har kontorer i bankbygget i Slidre. Tenesta er eit lågterskeltilbod. Du treng ingen henvisning frå lege for å kontakte oss. Inntaksvurdering skjer en gang i uken, i samarbeid med kommunepsykolog i Øvre Valdres.

Tenesta skal yte hjelp og bistand til

  • Menneske i krise eller vanskelege livssituasjonar
  • Menneske med milde og moderate psykiske problemer/lidelsar
  • Menneske med rus-relaterte problemstillingar

 

Målet for tenesta er å fremme god psykisk helse, forebygge og redusere problemutvikling, samt fremme mestring av eget liv.

 

Psykisk helse- og rusteneste kan tilby

  • Individuelle samtaler
  • Gruppebehandling
  • Nettverksmøter
  • Tverrfagleg samarbeid
  • Samarbeidsmøter/koordinator for individuell plan
  • Førebyggande og opplysande tenester
  • rettleiing til alle aldersgrupper, pårørande og samarbeidande tenester i kommunen

Kontaktinfo

Elwira Raczkiewicz
Fagleiar psykisk helse og rus
E-post
Telefon 99 11 78 10
Thor-Arne Hagen
spesialsjukepleiar
E-post
Mobil 47 76 36 59
Karoline Sæther Huset
Spesialsjukepleiar
E-post
Mobil 99 22 39 82
Suvi Satta
spesialsjukepleiar
E-post
Mobil 41 50 61 95