Reguleringsplan for Liastølen til offentleg ettersyn

Reguleringsplan for Liastølen er med dette lagt ut til offentleg ettersyn. Merknadsfristen er 16. mai 2024.

Området ligg ved Lehøvd og omfattar område H35 i arealdelen til kommuneplanen.  

Planforslaget legg til rette for 16 nye tomter for fritidsbustader. Det er 11 eksisterande fritidsbustad-eigedomar i området.

Plandokumenta finn du i arealplaner.no, direkte snarveg her. Trykk på “Vis dokumenter” i oransje rubrikk “Planen er i høringsperiode”

Det er plankartet og bestemmelsane som utgjer den foreslåtte juridisk bindande planen. Dei andre dokumenta er prosessdokument med skildringar og vurderingar av planen.

Digitalt kart finn du i origo, direkte snarveg her

Ei enkel brukarrettleiing av arealplaner.no og origo finn du her.

Alle journalførte dokument i saka finn du i arkivsaka.

Uttaler

Merknader og innspel til planen skal vere skriftlege. Dei kan sendast på følgjande måte

Fristen er 16. mai 2024.