Høgare kostnader kommunale gebyr

Kommunale avgifter som vatn, avløp, septik og feiing vert rekna etter prinsipp om sjølvkost. Det vil seie at innbyggjarane skal betale det det kostar for kommunen å levera tenesta.

Generell prisvekst  var 6,9% i 2022  ifølgje konsumprisindeksen (KPI) frå Statistisk sentralbyrå. Både innbyggjarar og næringsliv har fått merka relativ høg prisvekst på varer og tenester i løpet av det siste året. Det same gjeld for kommunen, noko som får direkte effekt for sjølvkost-tenestene. Det kostar meir å tilby tenestene, noko som medfører høgare gebyr for innbyggjarane.

Prisutvikling på straum, petroleumsprodukt, stål og bygg-/anleggstenester har vore vesentleg høgare enn KPI i same periode. Dette er vesentlege for vatn og avløp. Renteauke medfører også høgare kapitalkostnader som påverkar kostnadsnivå for tenestene direkte.

Endringa i gebyra vart vedteke av kommunestyre i samband med handsaming av budsjettet den 16. desember 2022.