Det skal som vanleg delast ut ein årleg pris til eldsjeler og/eller personar som har peika seg ut på ein positiv måte. Det kan vere ein kulturpris, ein positivpris, ein landbrukspris, ein nyskapingspris, ein ungdomspris... Formannskapet vel kva pris det skal vere og kven som får den.

Om du har forslag til kandidatar, sender du forslaget med grunngjeving til kulturkontoret pr. e-post eller papir til gudbrand.heiene@vestre-slidre.kommune.no i Vestre Slidre innan 15.09.18.

Deler av reguleringsplan for Sandøddin hyttefelt ble godkjent av kommunestyret i møte den 21.06.2018 (sak KS-047/18). Planen legger opp til nye tomter til fritidsbruk. Planens areal omfatter deler av reguleringsplan for Felt 8 og 9 Midtre Syndin. Denne planen er nå avløst innenfor det arealet som reguleringsplan for Sandøddin berører.

Fylkesmannen i Oppland har gitt innsigelse til tomtene T32 – T39 som lå i planforslaget. Reguleringsplanen er derfor godkjent uten at disse tomtene er tatt med. Kommunen skal i mekling med Fylkesmannen. Dersom mekling fører fram, så vil planen bli tatt opp til ny behandling. Nytt planvedtak vil da bli sendt ut, med ny klagerett vedrøreden endringen av planen. Arealet som tomtene T32 – T39 dekker, vises derfor i plankartet som hvitt oppe i det nord-østre hjørne.

Reguleringsplan for Øde hyttegrend ble godkjent av kommunestyret i møte den 07.06.2018 (sak KS-039/18). Planen legger opp til nye tomter til fritidsbruk. Planens areal omfatter den del av reguleringsplan for Ulset Hyttefelt som fortsatt har vært gjeldende fram til nå, samt en del av reguleringsplan for Ulset 3. Disse planene er nå avløst innenfor det arealet som reguleringsplan for Øde hyttegrend berører.

Politikken har pause om sumaren lokalt, men ikkje rikspolitikken. Per Sandberg har rota seg ut av statsrådposten i sumar og nesten alle rikspolitikarar har vore i Arendal. Der var det mange interessante arrangement. Eg vart inspirert av digitale moglegheiter for innsparing i kommunane og av korleis vi i små kommunar kan bidra til å redusere klimaproblema.

Reguleringsplan for Vaset Skiheiser hyttefelt ble godkjent av kommunestyret i møte den 21.06.2018 (sak KS-053/18). Planen legger opp til 18 nye tomter til kombinert/fritidsbruk.

Planen og sakens dokumenter kan finnes på følgende måter:

  1. Gå inn på www.valdreskart.no, og søk på «Vaset Skiheiser» under søkefelt reguleringsplan
     
  2. Alle sakens dokumenter kan finnes ved å gå inn på https://www.vestre-slidre.kommune.no/administrasjon/innsyn/innsyn-i-arkivsak/ og søke på arkivsak 17/626.
Landbruksdirektoratet

Den 15.august åpnes det nye elektroniske systemet for dem som søker tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel. Søkerne har fram til nå benyttet papirsøknader, men fra nå kan søkerne logge seg inn i Altinn, og sende søknaden her.  Det nye systemet er forbedret slik at saksbehandlingen blir redusert med flere uker. Det betyr at søkeren får pengene inn på konto raskere enn før.

I september får 800 utvalte i Vestre Slidre tildelt spørjeskjema frå Østlandsforskning. Skjema blir levert på døra i veke 36 og 37. Tema i undersøkinga er helse og levekår.
Me oppfordrar alle utvalte til å delta!

valdres_brann-logo

Brannsjefen har etter delegert myndighet fattet følgende vedtak:
Vedtak om totalforbud mot å gjøre opp ild og åpen brenning oppheves fra og med mandag 13. august kl. 12.00 i kommunene Øystre Slidre, Vestre Slidre, Sør-Aurdal, Vang og Etnedal.

 

 

Stipend frå legatet kan gjevast til studentar frå Vestre Slidre som studerer landbruk eller biofag ved universitet eller høgskule. Studiet må ende opp med master- eller bachelorgrad innafor dei aktuelle faga. Same person kan søkje stipend inntil 3 år. For meir informasjon kan leiar for legatet Birger Haugen kontaktast på tlf. 412 22 760.

Skriftleg søknad saman med karakterutskrifter eller stadfesting på studieplass ved aktuell studiestad sendes til Birger Haugen, Ellestadvegen 265, 2967 Lomen.

Søknadsfrist: 01.09.2018.

Som ein konsekvens av den lange turkeperioda vi er inne i, er det er i tillegg til eksisterande stasjonar for uttak av vatn, etablert tappestasjonar. Vatnet er frå godkjente vassverk og kan nyttast også til drikkevatn. Du kan hente vatn på desse punkta: