Koronavaksinasjonsprogrammet er no endra og vi kan framskynde dose intervallen mellom 1.dose og 2. dose.

 Dei som har venta  lengst må prioriterast fyrst. Det vil si dei som fekk 1. dose i mai vil vera fyste prioritert.

Vi minner om at det skal gå minimum 21 dagar mellom 1. dose og 2. dose.

Vi oppfordrar difor alle som ynskjer å få 2. dose tidligare enn avtalt, om å ta kontakt med Slidre legesenter. Dette gjelder innbyggarar i Vestre Slidre kommune.

 

Vi har mange ledige dosar allereie i morgon. Desse er øyremerkt innbyggjarar i Vestre Slidre som skal ha dose 1. 
Ta kontakt med Slidre legesenter på tlf 61344790 for å få time.

I løpet av veke 29 skal alle uvaksinerte i kommunen ha fått ei tekstmelding om at det er deira tur til å ta kontakt med legekontoret for å få den første koronavaksinen sin. Dei som ikkje har fått ei slik melding blir oppfordra til å ta kontakt med legekontoret snarast, slik at tidspunkt for vaksinasjon kan avtalast. Det føregår i hovudsak onsdagar i gymsalen i Vestre Slidre kulturhus, bruk inngangen på sida av kulturhuset.  
Barn og ungdom i alder 12 til 18 som er i risikogruppe pga. underliggande sjukdommar/tilstandar eller annan risiko for alvorleg sjukdom blir oppfordra til å ta kontakt med fastlegen sin for vurdering av moglegheit for vaksine.

Sjå og statusside for koronavirus.

På tiårsdagen avholdes det en minnegudstjeneste i Oslo Domkirke. Etter at denne er over har Kirkerådet oppfordret alle landets kirker til å ringe med kirkeklokkene som en markering. Det oppfordres til å lytte og minnes.  

Med stønad frå Gjensidigestiftelsen, vart det i førre veke arrangert ei rekke aktivitetar for barn og unge i Vestre Slidre. «Full gass, lite brems og litt surr» inn i sommarferien!

Vi deler nokre bilete og sitat frå opplevingane.

Kommunestyret vedtok i KS-møte 24.06.2021 (KS-061/21) å etablere ei tilskotsordning for å stimulere til bustadbygging i Vestre Slidre. Det vert sett av kr. 1.000.000 pr. år til formålet. Søknadsfrist for 2021 er 1. september. 

Margit Bratvold i Styret for Knut Lahaug sin stiftelse for bårehus/kyrkjestogo overrakte ei gåve til det nye bygget under kommunestyret sitt møte Vestre Slidre i dag. Gåva var eit fint båreteppe, vove av Marit Anny Løken Tvenge, som er gjeve av Inga Holden til minne om Inga f. Frigstad og Jørn Wangensten Holden og deira etterkomarar. Båreteppet vil finne sin plass i det nye bygget når det står ferdig. Kyrkja er og takksame for det flotte teppet – det blir fint å smykke det nye bygget med når det er ferdig, seier kyrkjeverge Veslemøy Kvamme

Kommunestyret i Vestre Slidre vedtok i dag bygging av ei nytt bårehus og kyrkjestogo. Vedtaket kjem i stand etter at «Knut Lahaug sin stiftelse for bårehus/kyrkjestogo» bidreg med ca 1,9 mill og kommunen bevilger dei resterande 2,5 mill for å byggje eit hus bestående av bårehus, kyrkjestogo samt eit teknisk rom for sprinkleranlegg i Slidredomen. Knut Lahaug sin stiftelse vart oppretta for 18 år sida og styret i Stiftelsen ved leiar Margit Bratvold og ordførar Haldor Ødegård er noe svært glade for å kunne si at no blir bygge realisert.

Kyrkjeleg fellesråd ved kyrkjeverje Veslemøy Kvamme er glade for at nytt bårehus og kyrkjestoge no blir ein realitet. Bårehuset har hatt behov for oppgradering ei stund. Kyrjestoga vil bli eit kjærkoment rom for både konfirmantundervisning, samlinger for born og unge og til bruk for minnesamvær og mindre selskap.

Noverande bårehus vil bli reve og nytt bygg satt opp omtrent på same staden som det noverande.

Torsdag 1. juli kl. 18.00 får Slidredomen besøk av tidlegmusikkgruppa Ensemble Freithoff. Dei vil framføre konserten «Sommermusikk fra Venezia». 

Nå er årets beitesesong igang og her kjem viktig informasjon om gjerding og beitebruk sommeren 2021.

Infohefte (PDF, 964 kB)