Frå skulestart august 2021 er det vedteke at alle elevar ved Vestre Slidre skule skal ha 5 dagar skuleveke. Kvar måndag vil 1. og 2. klassingane ha kultur-SFO frå kl 14.00-14.45. Det vil vera felles heimkjøring for alle elevane på skulen kl. 14.45. Kultur-SFO for 1. og 2. klasse er eit flott, frivillig og gratis tilbod, men dersom ein ikkje vil nytte seg av det, må føresette hente eleven kl 14.00. Vi ynskjer at dei som ikkje vil nytte seg av tilbodet skuleåret 21/22 gir skulen tilbakemelding på telefon 61345110 innan 1. juni-21.

Her kjem informasjon om studie innanfor forvaltning og utvikling av landbruksforetak med produksjonane kjøt og mjølk frå kyr og sau, basert på beiting i inn- og utmark, og dyrking av grovfor.

Grøn utdanning (PDF, 475 kB)

Kommunestyra i Øystre Slidre kommune og Vestre Slidre kommune har sett ned eit forhandlingsutval samansett av ordførar og rådmann i kommunane, for å drøfte økonomisk kompensasjon i samband med grensejustering i Skjel. Økonomisk kompensasjon ved grensejustering er eit komplekst tema. Drøftingane har vore konstruktive og målretta.

Forhandlingsutvalet er i dag 5. feb. blitt samde om ein kompensasjon for inntektsbortfallet for Vestre Slidre kommune i samanheng med grensejusteringa i Skjel. Forhandlingsutvalet er samde om at Øystre Slidre kommune skal betale ein eingongskompensasjon på 13,75 mill. kroner til Vestre Slidre kommune som følgje av grensejusteringa i Skjel. Rådmennene vil no fremje ei felles kommunestyresak som vert handsama i dei respektive kommunane 18. februar. Kommunane vil kome attende med meir informasjon når felles kommunestyresak vert lagt fram.

 

Kontaktpersonar:

Ordførar Haldor Ødegård, tlf. 915 74 316

Ordførar Odd Erik Holden, tlf. 952 11 068

Vestre Slidre kommune vil kontakte alle på 65 år og eldre når det blir deres tur til å få vaksine. Vi ønsker at personer under 65 år i risikogrupper som nevnt nedenfor, tar kontakt på telefon til Slidre Legesenter 61344790 for å melde seg på til vaksinasjon.

 

Maud Johanna Erlandsen (10 år) sluntrar ikkje unna. Ho øver kvar dag. No øver ho til Ungdommens Musikkmeisterskap, som i år går digitalt. I den regionale konkurransa vann ho si klasse. Der var ho ein av ti deltakarer frå Innlandet; ein av fem frå Valdres; og ein av tre som deltok frå familien Erlandsen. Valdres var med andre ord godt representert. Også Frida Leanne Rogn frå Vestre Slidre (15) vann si klasse.

Regjeringen viderefører i hovedsak de strenge smitteverntiltakene for å stoppe en ny smittebølge, men gir noen lettelser for barn og unge. Tiltakene varer fra 20. januar og så lenge det er behov for dem, men regjeringen vil fortløpende vurdere situasjonen.

 

Me legg opp til informasjonsmøte i februar (når me forhåpentlegvis får lov å løyse opp att dei nasjonale tiltaka (covid-19))

Interreserte kan melde interesse til landbrukskontoret ved telefon 613 45138 eller e-post: anne.marie.morstad@vestre.slidre.kommune.no

 

Sjå her for meir info: https://innlandsfjoset.wordpress.com/

Viser til statsministerens pressekonferanse i dag sundag 3. januar. Dette er tiltaka og anbefalinga regjeringa innfører, gjeldande frå 4. januar til 18. januar:

 

I Røn naturbarnehage har barna hatt gleda av å gi bort og pakke inn ei gåve kvar dag som barna no har gitt til besøksrommet i Kriminalomsorgen i Slidreøya. 

Barna har snakka om at det er fint å kunne dele, og gir derfor frå seg noko dei tenkjer andre barn har glede av når dei kjem på besøk til sine fedre der, med ønske og god jul frå oss i barnehagen.

2020 har vore eit mangfaldig år for Vestre Slidre og for meg som ny ordførar. Ein kvardag med korona kom brått på oss i mars. «Korona», eit ord vi ikkje hadde høyrt om i helsesamanheng tidlegare, vart allemannsord på kort tid. Det var nesten litt uverkeleg å ta inn over seg alvoret i starten. Dette hadde vi som nasjon ikkje mykje erfaring med å handtere. Dei fyrste vekene var litt kaotiske til vi fekk det kommunale apparatet opp og gå. Sjølv om pandemien ikkje er over, er vi betre rigga no enn det vi var i starten. Det vil ta tid før vi får pandemien under full kontroll, og det krev framleis stor innsats frå oss alle. Eg er likevel sikker på at dette skal vi klare, saman. Samhaldet vi visste var der, synte seg til fulle då alvoret kom innover oss. Nabohjelp og grendehjelp på tvers av grenser kom fram. Ein stor takk til alle for ein stor kollektiv innsats og tolmod i ei vanskeleg tid.