Vi var i Pjåten tidleg i vår og fanga rompetroll som vi har passa på i heile sumar.
Barna har sett korleis rompetroll har utvikla seg til små froskar som nokre av barna har halde i hendene. Spanande å få væra så nært naturen, som vi i barnehagen har eit ansvar for å ivareta,  som gir mykje lærdom og  gode samtalar.
I går gjekk barnegruppa på nytt ned i Pjåten og sette froskane tilbake i vatnet att, det er der dei høyrer heime.

Fyrste skuledag for elevane er måndag 17. august.

Vestre Slidre skule:

Skulestart 08.45 med oppmøte i tildelte soner ute. Kva sone dei ulike klassene får vil stå på facebooksida til Vestre Slidre skule. Dei som ikkje har tilgang til Facebook kan ta kontakt med skulen på telefon for informasjon om kvar dei skal møte.

Kulturskulen: fylgjer skuleruta

SFO: fylgjer skuleruta

Velkomen til eit nytt skuleår!

Har du vore i Sverige eller utanfor Norden, inkludert grøne land/områder, ber  me om at du  ikkje besøkjer Vestre Slidre sjukeheim, omsorgsbustadar eller folk som er i risikogrupper de fyrste 10 dagane etter heimkomst.

 

der vi m.a. skal møte Ola Døhl (som vil guide oss) og Cecilie.

Tid: 31.08.20 til 02.09.20
Turen går m.a. gjennom Lom, Stryn, Nordfjordeid, Vanylven, Selje, Anda Byrkjelo, Skei, Fjærland, Sogndal
Lærdalsøyri og til Slidre.

Pris pr. pers i dobbeltrom :  kr. 3.800,-  (Tillegg for: Enkeltrom kr. 750,- pr. pers )
Prisen inneheld alle måltid og alle ekskursjonar. 

Påmelding:
Ingebjørg Moe, tlf. 909 44 367
Finn Helge Lyster, tlf. 92 01 8558

Ein ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjonar er klar. Formålet med ordninga er å kompensere frivillige organisasjonar som har betydelege inntektstap frå arrangement eller anna spesifisert aktivitet, som følgje av pålegg eller råd gitt av staten i samband med COVID-19-utbrotet.  

 Vestre Slidre kommune får 1,3 mill. kroner i tilskot til ekstraordinært næringsfond som følgje av COVID-19 utbrotet.

I samband med godkjenning av nye vegnamn i Vestre Slidre kommune, legg namnnemnda ut forslag til vegnamn på 30 private vegar til offentleg ettersyn. Dette er i hovudsak namn på nye vegar i private hyttefelt. I tillegg eit namn på ein varde langs Kvislavegen.

Forslag til nye vegnamn kan du sjå her (PDF, 118 kB).

Formannskapet vedtok i sak 38/20 å legge reguleringsplan for Syndinstøga ut på høring og på 1. gangs offentlig ettersyn.