Valnemda har fremja forslag til utval av meddommarar til Eidsivating lagmannsrett, Valdres tingrett og Valdres jordskifterett for 2021-2024.

Forslaget er lagt ut til offentleg ettersyn i 2 veker på servicetorget og på kommunen sine heimesider.

Endeleg handsaming skjer i kommunestyret 19. juni 2020.

Den som har merknader til forslaget, blir bedt om å ta skriftleg kontakt med Vestre Slidre kommune innan 12. juni 2020.

Forskrift om godtgjersle og permisjonar for folkevalde i Vestre Slidre er lagt ut til høyring på kommunen si heimeside www.vestre-slidre.kommune.no og i resepsjonen på kommunehuset.

Dokumentet finn du her (PDF, 159 kB).

 

Uttale kan sendast i e-post til post@vestre-slidre kommune.no eller til

Vestre Slidre kommune, Slidrevegen 16, 2966 Slidre

 

Høyringsfrist er 10.06.2020

Reguleringsplan for Tildheim vart vedteken den 20. mai. Klagefristen er den 22. juni.

Takk for ein flott, men annleis 17. mai! Her er ein del bilder frå feiringa!

Slidre barnehage, avdeling Spretten, var denne veka på besøk utanfor sjukeheimen og Bergtun for å laga litt 17.mai-stemning for bebuarane der.

 

Program for dagen:

Kl 08.00 Salutt, flaggheising. Vestre Slidre skulekorps spelar: Livesending til facebook-side «Vestre Slidre kommune»

Kl 09.45 Ringing med kyrkjeklokker

Kl 10.00 Musikkandakt frå Lomen kyrkje, utan publikum. Film blir lagt ut på facebook- side «Kyrkja i Vestre Slidre»

Kl 11.00 Minnetale ved bautaen. Elevar frå 9. trinn: Film blir lagt ut på kommunen si facebook- side

Kl 12.30 Vestre Slidre sjukeheim/Bergtun. Tale for dagen ved ordførar. Underhaldning ved kulturskulen. Berre for bebuarar og tilsette.  Livesending til facebook-side «Vestre Slidre kommune»

Kl 13.00 Heile Norge syng «Ja vi elsker»: Livesending til facebook-side «Vestre Slidre kommune»

Kl 13.30 Slidrefjorden rundt: «17. mai-fulji med køyredoninga»

Køyrerute: Slidre- Røn- Skrøvik-Johmsborg-Ristetun-Kvamshall-Slidre

Innlandet fylkes trafikksikkerhetsutvalg (FTU) har avsatt midler til lokalt forebyggende trafikksikkerhetsarbeid i 2020. Kommuner og frivillige organisasjoner inviteres til å søke om tilskudd.
Tilskudd til opplæring/forebyggende tiltak særlig rettet mot unge bilførere, eldre trafikanter, innvandrere eller MC- førere prioriteres. Tiltakene skal ikke være førerkortrettet.

Innan 15.mai skal alle elever ha et skuletilbud på skulen. Sidan Innlandstrafikk ikkje har kome med konkrete løysingar når det gjeld transport til/frå skulen for 5.-10. klasse, må vi veke 20 legge opp til at 5.-10. klasse går ulike dagar. Me oppmodar føresette til å bidra til at elevane i 5.-10. trinn kjem seg til og frå skulen fram til Innlandstrafikk får organisert dette på ein god måte. Dei dagane elevane ikkje skal møte på skulen, skal dei ha fjernundervisning.

Livesending frå 8.mai i Vestre Slidre her