Vestre Slidre kommune har regodkjent reguleringsplan for Sandøddin i møte den 08.11.2018.

No er det tid for vassmålaravlesing og det blir sendt ut SMS-varsling laurdag 15.desember til dei som har registrert mobilnummer for avlesning.  Det blir og sendt ut avlesningskort pr. post med informasjon om rapportering av målarstand til dei som ikkje har SMS-varsling.

Ynskjer de å lese av på web, går de inn på leseav.no Her fyller de inn ei kode som står på avlesningskortet og legg inn målarstand. For dei som ynskjer å lese av via SMS på neste års avlesing, legg inn mobilnummer samtidig som du rapporterar målarstanden.

 

 

Landbruket er ei viktig næring i Vestre Slidre. Det er store summar som kvart år går ut til næringa gjennom landbrukskontoret i kommunen. Under ser du ei oversikt over dei viktigaste ordningane som går  til bøndene gjennom kommunen.

Hørt om "makerspace"? Valdreskommunene har et felles prosjekt i gang denne vinteren. Tanken bak er at vi ville være tjent med om næringslivet i dalen får flere ben å stå på. Det er stadig flere jobber som kan gjøres fra hvor som helst. Da er det lurt at «våre» folk får kompetanse på disse tingene.

Vestre Slidre kommune har gleden av å invitere deg som er mellom 20 og 30 år (fødselsår 88-98, avgangselevar ved Slidre skule) til 4. dagfest for unge vaksne i Vestre Slidre!

"Snakk om å kome i rette gløtten", sa William Holden og Lars Moe Westgård då læringssenteret besøkte Arbeidskraft Valdres ein dag. Utgangspunktet var å sondere om vi fann noko felles å samarbeide om.

Kommunestyret vedtok  i møte 8.11 å leggje legge framlegg til «Forskrift om vatn- og avløpsgebyr i VestreSlidre» ut til høyring med høyringsfrist 10. desember 2018.

 

Formannskapet i Vestre Slidre kommune vedtok i møte den 22.10.2018, i sak FS-083/18, å legge forslag til reguleringsplan for Brakastølen ut til 1. gangs offentlig ettersyn. Planforslaget legger opp til om lag 90 nye fritidstomter innenfor planområdet, i tillegg til 5 tomter til næringsformål.

Gravemaskin Kroon 1

No er gravearbeidet med VA-prosjektet i Ålfjell i full gang. Biletet viser maskiner frå Kroon Maskin AS som nå har avdekka fjell i nedre del av traseen. Fyrste del av prosjektet skal være klart hausten 2019.

#aktivheilelivet 1

Kvardagsrehabiliteringsteamet i Vestre Slidre har no arbeidd med kvardagsrehabilitering eitt år, og har sett teorien ut i praksis. Til no har fire brukarar fått kvardagsrehabilitering, auka si sjølvstendigheit og livskvalitet.