Viser til tidligere informasjon i avisa Valdres i form av pressemelding sendt ut tidligere i dag samt informasjon fra kommuneoverlegen om tre nye smittetilfeller. Disse var nært knyttet til et tilfelle meldt tidligere denne uken som ble smittet utenfor Valdres.

Formannskapet sitt forslag til økonomiplan 2021-2024 og årsbudsjett 2021 blir lagt til alminneleg ettersyn i 14 dagar frå 28. november 2020 i henhald til kommunelova § 14-3.

Frå januar 2021 vil Valdres Næringshage (VNH) vere fysisk plassert i kommunehuset i Vestre Slidre.

Valdres Kommunale Renovasjon IKS (VKR) reviderar forskrifta for husholdningsavfall og slam for kommunane i Valdres.

Bufdir har lyst ut tilskotsmidlar til inkludering av barn og unge frå familiar råka av fattigdomsproblematikk.

Telenor skal bygge ut høghastigheitsbreiband i Valdres. Dei neste vekene vil ein representant frå Telenor besøke husstandar i utbyggingsområdet. Dei tek smittevern på alvor, og vil halde avstand, samt desinfisere hender og utstyr mellom kvart besøk.

Fem unge karar i ei lita grend i Vestre Slidre dyrkar venskap gjennom matauk.

Kommunen har ifrå mai 2020 arbeida for å bli miljøfyrtårnsertifisert, og denne veka vart resultatet av arbeidet vårt gått gjennom av sertifisør frå Miljøfyrtårn, som godkjente Vestre Slidre kommune som ei miljøfyrtårnbedrift!

Koronakrisepakke 3 for frivillige lag og organisasjonar er klar. Formålet med ordninga er å kompensere frivillige organisasjonar som har betydeleg inntektsbortfall frå arrangement eller anna spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av styresmaktene i samband med covid-19-utbrotet.

Les meir her.

Søknadsfrist er 15. januar 2021.