I dag har Slidre barnehage markert 17. mai, med alt som høyrer med på ein slik festdag. Vi starta med å gå i 17.mai- tog i nærmiljøet, med ein liten stopp utanfor sjukeheimen og Bergtun. Etterpå arrangerte vi 17.mai-leikar som ringspel, sekkeløp og tautrekking. Dagen vart sjølvsagt avslutta med pølser og is til alle! God 17. mai alle saman!

08:00

Salutt 

Flaggheising

 

11:15 oppmøte i Plassen for 1.-4. med Klassekorps og Vestre Slidre skulekorps.

Alle som skal levere barn med bil køyrer forbi inngangen på sjukeheimen, rundt Bergtun (grått og blått bygg) ned forbi plassen og slepp av barn ovanfor eller nedanfor innkjøringa til Plassen.

 

Dei som ikkje skal gå i toget men vil være i nærleiken oppmodast til å halde seg til nasjonale anbefalingar for smittevern. Kort fortalt: hald avstand og unngå for mange menneskjer på ein plass. Det er høve til å parkere på busslomma ved skolen, på grusbanen, og på parkeringsplasssen nord for Slidretun.

 

11:30

Fyrste Facebook-stream starter (Vestre Slidre kommune)

 

Toget går frå Plassen, stoppar og syng Ja vi elsker  (1. vers) utanfor sjukeheimen, går vidare til bautaen ved kyrkja.

Tale ved 9. klasse.

Heile Norge og toget syng Ja vi elsker (3 vers) kl. 12:00

Nesja krins spanderer is til alle i toget.

Kulturinnslag og tale av Haldor Ødegård inne i Slidredomen (utan publikum)

Fyrste Facebook-stream slutter

 

12:30

Oppstilling til «17.mai-fulji med køyredoninga» (sjå eige arrangement på kommunens facebook-side for detaljer og påmelding)

 

Ca 12:30: Andre Facebook-stream starter

 

13:00 Fulji sett seg i bevegelse: 25-30 km/h

Vi oppmodar folk om å pynte langs vegen og møte opp for å skape og kjenne på stemninga.

Slidre kl. 13:00 - Kvamshall ca.13.15 - Ristetun ca.13.25 - Johmsborg ca.13.45 - Skrøvik ca.14.00 - Røn ca.14.15 - Slidre ca.14.30

Andre Facebook-stream slutter

 

19:00 – 20:00

Felles sending på Facebook for heile Valdres med helsing frå ordførarane, stemningsrapportar frå alle kommunane, kulturelle innslag mm.

 

Det er ikkje påvist nye tilfelle av covid-19 i kommunen dei siste 14 dagane. Vi takker alle for god etterleving av råd og forståing for at dette er ein felles dugnad!

Kommunen anbefaler no alle å følgje nasjonale råd for smittevern framover frå 13.05.21.

Kommunale lokale, samfunnshus og treningsrom blir opna frå 18.05.21.

I forbindelse med programmet for tilstandsovervåking og resultatkontroll i jordbrukets kulturlandskap, det såkalte 3Q-programmet, skal Norsk institutt for bioøkonomi i løpet av året utføre feltarbeid i utvalgte områder  i Vestre Slidre.  

Gode nyheiter, vi har ikkje fått fleire smitta i kommunen denne veka.

Heile skulen og kulturskulen går difor over på gult nivå frå måndag 10. mai.

Vi oppfordrar alle til å følgje råd og anbefalingar som ligg på vår koronaside.

Felles barnevernteneste for Vang og Vestre Slidre har no take i bruk Nasjonal portal for bekymringsmeldingar. Er du bekymra for eit barn eller ein familie i ein av våre kommunar kan du no enkelt melde di bekymring digitalt. Tenesta er sikker. Man logger inn med bank-ID og bekymringmeldinga blir sendt direkte inn i barneverntenesta sitt fagsystem. Saumlaust, raskt og effektivt - til barnets beste.

Er du glad i å vere ute?

Er du mellom 16 – 20 år og treng sumarjobb?

Då treng vi deg i Vestre Slidre kommune i perioda juni – august.

Sjå meir info i stillingsannonsa.

Det har ikkje kome nye smittetilfeller i Vestre Slidre kommune gjennom helga.

Kommunen avsluttar krisestab, men ber alle følgje dei råd og anbefalingar som gjeld frå i dag.

Råd og anbefalingar, samt oppdatert informasjon ligg på vår koronaside.

Stortinget vedtok 23.02.21 å bevilge midlar til kommunene for å kompensere lokale bedrifter som er hardt ramma av smitteverntiltak eller nedstengning, og som fell utanfor den statlige kompensasjonsordninga. Vestre Slidre kommune har motteke kr 500.000,- til fordeling i kommunen.

Smittesituasjonen har stabilisert seg, og vi ser det ikkje som naudsynt å forlenge den midlertidige forskrifta som går ut sundag 2. mai. 

Råd og anbefalingar frå 3. mai:

For å hindre ytterlegare spreiing av smitte, kjem kommunen med ei sterk oppfordring om at alle følger desse anbefalingane i veke 18 og 19:

 • Bli heime hvis du får sjølv milde teikn på sjukdom, ring Slidre legesenter tlf. 61344790, for test før du går på jobb eller skule.
 • Begrens sosial kontakt og treff færrast mogleg. 
 • Maks to gjester på besøk.
 • Hald avstand til andre enn din eigen husstand.
 • Utsett eller avlys sosiale samlingar og arrangement for voksne og barn.
 • Samling av folk på tvers av kommuner er ikkje tilrådelig.
 • Bruk munnbind på butikker og kjøpesenter, i taxi og på offentlig kommunikasjon, samt ved legebesøk og besøk hos eldre og sårbare.
 • Innendørs arrangement tilrår vi ikkje. Dette gjeld ikkje kyrker og bibliotek.

Hvis du er ute:

 • Hald helst 2 meter avstand til andre.
 • Vær med din eigen kohort. 
 • Organisert fritidsaktivitet på tvers av kommunegrensene tilrår vi ikkje. 

Kulturhuset inkludert trimrommet, ungdomsklubben og Plassen aktivitetssenter vil halde stengt for aktivitetar til og med veke 19. Alle fysiske arrangement i kommunal regi vert utsett eller avlyst.

Barnehagane er tilbake på gult nivå. Det same gjeld 1.-3. klasse på skulen. 4.-10. klasse er på raudt nivå i veke 18.  

Vi ber alle hjelpe til for å hindre nye smittetilfeller framover.