Formannskapet i Vestre Slidre kommune vedtok i møte den 29.06.2017, i sak FS-037/17, å legge forslag til reguleringsplan for Sandøddin ut på 2. gangs offentlig ettersyn.

I forhold til forslaget som var på 1. gangs ettersyn våren 2017, så inneholder forslaget som nå legges ut på ettersyn noen nye tomter som fremkommer etter deling av eksisterende tomter. Det legges inn en ny hensynssone for kulturminner ved et kulturminne som er funnet i marka med bestemmelser om denne, og det er tatt ut to tomter som lå på dyrkamark i det førre planforslaget. I tillegg er det gjort noe justering på framføring av veger og på skiløypa langs Midtre Syndin.

Formannskapet i Vestre Slidre kommune vedtok i møte den 19.02.2018, i sak FS-015/18, å legge forslag til reguleringsplan for Vaset skiheiser hyttegrend ut på 1. gangs offentlig ettersyn.

Planforslaget legger opp til 18 nye tomter for fritidsbebyggelse på areal som er avsatt til kombinertformål i gjeldende reguleringsplan for området.

Videre vedtok formannskapet i same møte, sak FS-016/18, å legge forslag til utbyggingsavtale for Vaset skiheiser hyttegrend ut på ettersyn.

Formannskapet vedtok den 19.02.18 å legge forslag til utbyggingsavtale for Øde og Leirhaugstølen hyttegrend ut på offentlig ettersyn.

Eventuelle merknader må sendast skriftleg til Vestre Slidre kommune, Slidrevegen 16, 2966 Slidre, eller per e-post til post@vestre-slidre.kommune.no.

Frist for innspill til planene med tilhørende utbyggingsavtaler er 07.05.2018. Frist for innspill til utbyggingsavtale for Øde hyttegrend er 23.04.2018.

 

Formannskapet i Vestre Slidre kommune vedtok i møte den 16.06.2015, i sak FS-049/15, å legge forslag til reguleringsplan for Vasetfjell hyttegrend ut på 1. gangs offentlig ettersyn.

Planforslaget legger opp til 16 nye tomter for fritidsbebyggelse.

Videre vedtok formannskapet i møte den 19.02.2018, sak FS-014/18 å legge forslag til utbyggingsavtale for Vasetfjell hyttegrend ut på ettersyn.

Formannskapet i Vestre Slidre kommune vedtok i møte den 19.02.2018, i sak FS-012/18, å legge forslag til reguleringsplan for Vasetvatnet hyttegrend ut på 1. gangs offentlig ettersyn.

Planforslaget legger opp til 9 nye tomter for fritidbebyggelse, i tillegg til 4 områder (A-D) som er regulert til kombinertformål næring/fritidsbebyggelse. Det er gitt nærmere regler om utnyttelse av disse områdene i planbestemmelsene.

Videre vedtok formannskapet i same møte, sak FS-013/18 å legge forslag til utbyggingsavtale for Vasetvatnet hyttegrend ut på høring.

Formannskapet har i møte den 19.02.2018 vedteke (i sak FS-17/18) å legge ut reguleringsplanen for Gangveg Slidre sentrum nord på 3 gongs offentleg ettersyn.

Endringa går i hovudsak på å vurdere eit nytt alternativ for gangveg langs G/Bnr 42/2. Det legges opp til å flytte bilvegen mot sør for å lage plass til å legge gang- og sykkelveg mellom bilveg og dyrka mark/steinmur ved G/Bnr 42/2. Med dette alternativet vert det liten påverknad for dyrka mark/steinmyr anna enn nokre meter ved Ølkenvegen.

Det er ikkje gjort andre endringar enn det som angår denne omtala strekninga langs dyrka marka/steinmuren ved G/Bnr 42/2.

Sentralbordet i kommunen stenger hovednummeret (61 34 50 00) i lunsjpausen kl. 11.30-12.00.

Dei som treng hjelp frå servicetorget i same tidsrom kan framleis få det. Bruk bjella på disken om ingen er til stades, så kjem det nokon.

Endringa har trådt i kraft.

 

Barn fødd i 2012 skal starte i 1.klasse hausten 2018. Barn og føresette er velkomne til innskriving ved Vestre Slidre skule onsdag 7. februar. Alle vi er kjende med gjennom barnehagane får brev om tidspunkt. Andre må ta kontakt med skulen på telefonnr. 61345110.

 

Hugs å ha med opplysningar om personnummer til innskrivinga. Dersom nokon ikkje kan møte, ta kontakt med skulen.