Hugs bandtvang!

Det er ein generell og absolutt bandtvangsbestemmelse i Hundeloven for perioden 1.4 – 20.08. 

I tillegg til reglane i Hundeloven, kan kommunane bestemme eigne forskrifter på områder som loven gir anledning til. For Vestre Slidre er det i lokal forskrift bestemt at det er utvida bandtvang i tida 21.8-10.10 for å ta omsyn til husdyr på beite. Reguleringa gjeld for der husdyr har lov å beite og faktisk beiter. Det er også vedteke bandtvang for ein del skiløyper; alle lysløyper og i 3/10 km på Vaset. Sjå forskrift under for meir detaljert informasjon.

Forskrift om hundehald, Vestre Slidre kommune, Oppland
 
Heimel: Fastsett av Vestre Slidre kommunestyre 10. juni 2010 med heimel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6, § 9, § 11 og § 12.


§ 1. Verkeområde og definisjon

Forskrifta omfattar hundehald i Vestre Slidre kommune. Forskrifta supplerer avgjerder gjeve i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehald, og må sjåast i samanheng med denne. Med bandtvang i denne forskrifta er det meint at hundehaldar skal halde hunden i fysisk band eller forsvarleg inngjerda eller avstengd.
 
§ 2. Utvida bandtvang av omsyn til husdyr på beite

I Vestre Slidre kommune er det, i tillegg til ordinær bandtvang f.o.m. 1 april t.o.m. 20. august, utvida bandtvang f.o.m. 21.august t.o.m. 10. oktober. Dette gjeld områder der dyr har rett til å beite og faktisk beiter.
 
§ 3. Bandtvang i område av omsyn til menneske

Det er bandtvang i alle lysløyper og 3 og 10 km på Vaset. Dersom hund er med skal hunden ikkje vera til hinder for andre brukarar. Det er bandtvang heile året på tettstader, bustadområde, område regulert til offentlege formål, og tilrettelagde friluftsområde. § 4. Område der hund ikkje har, eller har avgrensa tilgang Hund har ikkje tilgang til barnehage, skuleområde, kyrkjegard eller offentleg bygg utan avtale mellom hundeførar og den ansvarlege for bygget.Dette punktet omfattar ikkje tenestehund, og førarhund for blinde eller svaksynte.
 
§ 5. Avgjerder om ro og hygiene 

Utandørs skal hund passast, slik at den ikkje forstyrrar nabolaget med vedvarande støy. Hundehaldar pliktar straks å fjerne ekskrement som hunden legg att i tettbygd strøk, langs offentleg veg, idrettsanlegg, tråkkemaskinpreparerte skiløyper og tilrettelagt friluftsområde.
 
§ 6. Dispensasjon

Kommunen kan etter skriftleg søknad dispensere frå bestemmelsane etter hundelova § 4, § 6, og § 7 eller i denne forskrifta.
 
§ 7. Straff

Brot på avgjerdene etter denne forskrifta er straffbart og kan straffast etter § 28 i hundelova.
 
§ 8. Iverksetjing 

Denne forskrifta gjeld frå den tid den er offentleggjort i Norsk Lovtidend.

 

Lenke til forskrift. 

 

Sjå også informasjon frå regionalt oppsynsutvalg i Oppland: Båndtvang med reglar for Valdres (PDF, 4 MB)