Politi- og skulekontakt i Vestre Slidre

Politioverbetjent Sverre Flatmo og betjent Randi Skeie ivaretek viktige funksjonar for politiet i Vestre Slidre

Frå juli 2018 er kontor for tenesteytinga i politiet i all hovudsak samla på Fagernes. For å sikre et godt samarbeid mellom politiet og kommunene er det etablert en politikontaktordning for alle kommunene i Norge. Politikontakten skal være bindeleddet mellom politiet og den enkelte kommune, i arbeidet med å forebygge kriminalitet og sikre den alminnelige trygghet for befolkningen og arbeide nært med distriktets øvrige forebyggere.

Politikontaktene skal være til stede i den enkelte kommune minimum en dag pr uke. Det betyr at politikontakten enten er til stede på ulike arenaer/møter i kommunen/hos andre samarbeidspartnere, eller utfører forebyggende politiarbeid ute gjennom eksempelvis skolebesøk, fot/bil patruljering osv. Politikontakt for Vestre Slidre kommune er politioverbetjent Sverre Flatmo. Han har fast tjenestested ved Fagernes lensmannskontor. Flatmo deltar fast i politirådet i Vestre Slidre kommune og i andre naturlige samarbeidsfora i kommunen, som for eksempel oppvekstforum, eldreråd og ungdomsråd. I tillegg inngår politikontakten i psykososialt kriseteam.

Det er også etablert en egen  skolekontaktordning i Valdres. For Vestre Slidre er det Randi Skeie som ivaretar denne funksjonen. Skolekontakten skal ha jevnlig kontakt med ungdomsskolens elever, lærere og administrasjon. Formålet med ordningen er at ungdommene skal bli kjent med politiet på en trygg og naturlig arena. Dette skal skje ved uformelle besøk i skolegården samt gjennom tre foredrag fordelt på trinnene om henholdsvis rus, nettvett og grensesetting, valg & konsekvenser.

Kontaktinformasjon:

Fagernes lensmannskontor 613 56 000
Sverre Flatmo 613 56 006
Randi Skeie 613 56 038