Tilskudd til forebyggende trafikksikkerhetsarbeid

Innlandet fylkes trafikksikkerhetsutvalg (FTU) har avsatt midler til lokalt forebyggende trafikksikkerhetsarbeid i 2020. Kommuner og frivillige organisasjoner inviteres til å søke om tilskudd.
Tilskudd til opplæring/forebyggende tiltak særlig rettet mot unge bilførere, eldre trafikanter, innvandrere eller MC- førere prioriteres. Tiltakene skal ikke være førerkortrettet.

Tiltak rettet mot unge bilførere bør vektlegge oppsøkende dialog med ungdom som ikke deltar i tradisjonelle ungdomsaktiviteter, men som har behov for en sosial arena hvor kjøretøyet står sentralt.
Tiltak rettet mot eldre trafikanter bør vektlegge tilbud med fokus på generell synlighet i trafikken, refleksbruk og trygg ferdsel i lokalmiljøet.
Tiltak rettet mot innvandrere bør vektlegge trafikkopplæring med fokus på regler for gående og syklende, refleksbruk, bruk av sykkelhjelm, bruk av bilbelte og sikring av barn i bil.
Tiltak rettet mot MC- førere bør vektlegge tilbud med fokus på sikkerhetsutstyr, synlighet i trafikkbildet, kjøreadferd og kjøreferdigheter.
For alle områdene oppfordres det til dialog/samarbeid med relevante sektorer i kommunen, lokale myndigheter og/eller foreninger som kan bistå med tiltaket. Innlandet FTU vil også bistå med råd og veiledning i arbeidet.


Søknad sendes til Innlandet fylkeskommune v/Innlandet FTU innen 29. mai 2020.


Kontaktperson: Bjørn Ivar Vasaasen, bjorn.ivar.vasaasen@innlandetfylke.no
Marit Nyhuus, marit.nyhuus@innlandetfylke.no