Tilskuddsordning - eierløst avfall etter flommen i august 2023

Statsforvalteren vil minne om den midlertidige tilskuddsordningen som er opprettet for tilskudd til opprydding av eierløst avfall etter flommen i august 2023. 

Det er avsatt 10 millioner kroner nasjonalt for tilskudd til denne oppryddingen, for å bidra til å redusere negative miljøkonsekvenser som følge av forsøpling. 

Nedenfor finner du mer info om ordningen. 

Om ordningen 

Krav til søknaden:  

  • Grunneier eller den som har råderett over privat eiendom i Sør-Norge (sør for Nordland fylke) kan søke på ordningen. Dokumentert råderett kan være avtale, fullmakt, vedtekter, styreprotokoller e.l. 
  • Du må vedlegge bilder og kartangivelse over arealet som ble berørt  
  • Du må dokumentere opprydningskostnadene på eiendommen   
  • Du må legge ved kvitteringer, fakturaer, bilder m.v. fra den eller de som utfører oppryddingsarbeidet, og for utgifter til selve avfallshåndteringen/innleveringen av avfallet hos avfallsmottak   

Tilskuddet innvilges ikke når:  

  • den ansvarlige for avfallet er kjent   
  • opprydding og avfallshåndtering kan dekkes av andre ordninger, for eksempel forsikring, naturskadeerstatning, skjønnsmidler m.v.  
  • oppryddingen gjelder offentlig eiendom  
  • oppryddingen er eget arbeid (egeninnsats dekkes ikke) 

  

For mer info, se Landbruksdirektoratets nettside: Tilskudd til opprydding av avfall etter flomhendelsene i Sør-Norge i august 2023 - Landbruksdirektoratet