Grøfting

Eigar eller leigar av tidlegare grøfta jordbruksareal kan søke om tilskot til grøfting/drenering.

Systematisk grøfting: Tilskot kr 2000,- pr. daa.

Anna grøfting: Tilskot kr 30,- pr. meter.

Søknad med grøfteplan må sendast til kommunen før tiltaket vert påbyrja.